Hướng dẫn cài đặt tổng đài VoIP Freepbx 13 trên CentOS 6

Mục lục
CÀI ĐẶT Cacti

1. Cài đặt #

Trước khi cài đặt Freepbx 13 ta cần tắt Selinux:

Mở file /etc/sysconfig/selinux và chuyển thành disabled. Hoặc có thể chạy lệnh sau:

sed -i ‘s/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/’ /etc/sysconfig/selinux

Reboot server, sau đó kiểm tra bằng lệnh: sestatus . Kết quả phải là: SELinux status: disabled
Update các phần mềm trên server trước khi bắt đầu cài đặt Freepbx:

yum -y update
yum -y groupinstall core base "Development Tools"

Cài đặt các gói phần mềm cơ bản chuẩn bị cho cài đặt Freepbx:

yum install gcc gcc-c++ lynx bison mysql-devel mysql-server php php-mysql php-pear php-mbstring php-xml tftp-server httpd make ncurses-devel libtermcap-devel sendmail sendmail-cf caching-nameserver sox newt-devel libxml2-devel libtiff-devel audiofile-devel gtk2-devel subversion kernel-devel git subversion kernel-devel php-process crontabs cronie cronie-anacron wget vim php-xml uuid-devel libtool sqlite-devel unixODBC mysql-connector-odbc libuuid-devel binutils-devel php-ldap
Iptables
Nên tạm thời tắt Iptables để quá trình cài đặt Freepbx được ổn định
Kiểm tra trạng thái Iptables: chkconfig iptables --list
Tắt iptables: 
chkconfig --level 0123456 iptables offservice iptables stop
MySQL
Auto start Mysql
chkconfig --level 345 mysqld on
Khởi động Mysql
service mysqld start
Apache
Auto start Apache
chkconfig --level 345 httpd on
Khởi động Apache:
service httpd start
Cài đặt PearDB:
pear channel-update pear.php.net 
pear install db-1.7.14

Tạo user cho Asterisk:

adduser asterisk -M -c "Asterisk User"

Cài đặt Asterisk và các phần mềm phụ thuộc trước khi cài đặt Freepbx:

cd /usr/src
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gzwget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-current.tar.gzwget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13-current.tar.gz
Cài đặt Dahdi:
cd /usr/srctar xvfz dahdi-linux-complete-current.tar.gzcd dahdi-linux-complete-*make allmake installmake config
Cài đặt Libpri:
cd /usr/srctar xvfz libpri-current.tar.gzcd /usr/src/libpri-*makemake install
Cài đặt Asterisk:
cd /usr/srctar xvfz asterisk-13-current.tar.gzcd asterisk-*contrib/scripts/install_prereq installcontrib/scripts/get_mp3_source.shmake menuselect

makemake installmake configldconfig

Download các file âm thanh bổ sung cho Freepbx:

mkdir -p /var/lib/asterisk/soundscd /var/lib/asterisk/soundswget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gzwget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gztar xvf asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gzrm -f asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gztar xfz asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gzrm -f asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gzwget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gztar xfz asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gzrm -f asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gztar xfz asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gzrm -f asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz

Cấu hình permission cho Freepbx:

chown asterisk. /var/run/asteriskchown -R asterisk. /etc/asteriskchown -R asterisk. /var/{lib,log,spool}/asteriskchown -R asterisk. /usr/lib64/asteriskchown -R asterisk. /var/www/

Cấu hình Apache

sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php.inised -i 's/^\(User\|Group\).*/\1 asterisk/' /etc/httpd/conf/httpd.confsed -i 's/AllowOverride None/AllowOverride All/' /etc/httpd/conf/httpd.confservice httpd restart

Cài đặt Freepbx

cd /usr/srcwget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-13.0-latest.tgztar xfz freepbx-13.0-latest.tgzcd freepbx./start_asterisk start./install -n

Đến đây bạn đã cài đặt Freepbx 13 thành công, sau đó có thể truy cập vào http://ip_của_server để truy cập giao diện quản lý của Freepbx

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *