20 Câu Hỏi Đề Thi Chứng Chỉ LPI-2 201-450 Mới Nhất

 

 

 

 

LPI là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để phát triển Linux và nguồn mở. Kể từ khi ra đời năm 1999 tại Toronto, Canada, tổ chức này đã giám sát các kỳ thi chứng chỉ quốc tế Linux LPIC và mở tại hơn 180 quốc gia trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong đó có cả Việt Nam, hiện tại chúng ta có thể thi LPI tại trang Pearson vue

1. Tổng quan về chứng chỉ LPI 2 #

Chứng chỉ LPIC-2: Linux Network Professional ở mức nâng cao hơn và yêu cầu bắt buộc thí sinh phải đạt chứng chỉ LPIC-1 trước khi thi. Thí sinh phải vượt qua 2 bài thi 201 và 202:

  • Bài thi LPIC-2 201 trọng tâm vào quy hoạch cấu hình server Linux (Ram/CPU/HDD) và giám sát resource hệ thống, thao tác Linux kernel , cấu hình khởi động dịch vụ hệ thống và các boot loader, cấu hình phân vùng ổ cứng. Thí sinh cũng sẽ được kiểm tra về quản trị thiết bị, cấu hình mạng và bảo trì hệ thống
  • Bài thi LPIC-2 202 tập trung vào các chủ đề liên quan mạng như Domain Name Server (DNS), dịch vụ web, chia sẻ file ,triển khai DHCP/LDAP, các dịch vụ e-mail services, cấu hình định tuyến và firewall. Bài thi cũng gồm các chủ đề về bảo mật như bảo mật shell (SSH), kiểm tra cổng (port testing) và cấu hình OpenVPN

2. Các câu hỏi mẫu LPI 2 #

Sau đây là các câu hỏi mẫu cho dạng đề thi chứng chỉ LPI 2

QUESTION 1
Which of the following commands erases the contents of the /dev/sdb3 partition?
A. rm /dev/sdb3
B. dd if=/dev/zero of=/dev/sdb3
C. dd of=/dev/zero if=/dev/sdb3
D. umount /dev/sdb3

QUESTION 2
Which of the following files will be looked for and used by GNU make, if one of them exists, unless a different
file is specified on the command line when trying to compile software from source code? (Choose two.)
A. configure
B. config.h.in
C. makefile
D. Makefile
E. Makefile.in

QUESTION 3
FILL BLANK
What command is used to send messages to all users currently logged in? (Specify ONLY the command
without any path or parameters.)

QUESTION 4
Which of the following commands restores only those files containing lpi in their name from the archive
lpifiles.tar.gz?
A. tar xvzf lpifiles.tar.gz –wildcards ‘*lpi*’
B. tar xvzwf lpifiles.tar.gz ‘*lpi*’
C. tar -xvfz lpifiles.tar.gz –deep ‘*lpi*’
D. tar -xvzf lpifiles.tar.gz –subdirs ‘*lpi*’
E. tar xvzf lpifiles.tar.gz –globbing ‘*lpi*’

QUESTION 5
A regular user has just run
./configure && make && make install
to build and install a program. However, the installation fails. What could be done to install the program?(Choose two.)
A. Install the binaries manually with suinstall
B. Run make install with root privileges
C. Do not run ./configure in order to maintain the default configuration for correct installation
D. Rerun ./configure with a –prefix option where the user has permissions to write
E. Run make install_local to install into /usr/local/

QUESTION 6
The following command has just been run successfully:
Cd /opt; tar xvf /dev/nst0;
What will happen if the command sequence is run again?
A. An error saying that there is no tape present is generated because the tape has been ejected after being
used
B. The contents of /opt will be restored again
C. The entire contents of /opt will be replaced with the contents of the next file on the tape
D. The contents of /opt will have additional content added from the next file on the tape

QUESTION 7
FILL BLANK
What command discards unused blocks on a mounted file system in order to support SSD devices? (Specify
ONLY the command without any path or parameters.)

QUESTION 8
Which single command simulates a failed device within a RAID 5 array?
A. mdadm –remove /dev/md0 /dev/sdd1
B. mdadm –zero-superblock /dev/sdf3
C. mdadm –force-fault /dev/md2 /dev/sde2
D. mdadm –fail /dev/md0 /dev/sdc1
E. mdadm /dev/md0 –offline /dev/sdc1

QUESTION 9
What is the minimum number of disks required in a fully redundant RAID5 array?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

QUESTION 10
A system has one hard disk and one CD writer which are both connected to SATA controllers. Which device
represents the CD writer?
A. /dev/hdb
B. /dev/sdd
C. /dev/scd1
D. /dev/sr0
E. /dev/sr1

QUESTION 11
What action should be performed after increasing the size of a logical volume?
A. Run vgresize
B. Increase the size of the filesystem used for the logical volume
C. Run 1vresize
D. Remount the logical volume

QUESTION 12
FILL BLANK
What command will remove a physical volume from a volume group? (Specify ONLY the command without any
path or parameters.)

QUESTION 13
Which command is used to make an exact copy, at a single point in time, of a logical volume while still allowing the original logical volume to be updated?
A. lvcclone
B. lvcreate
C. lvm2
D. lvsnap
E. lvsnapshot

QUESTION 14
Which of the following commands creates a Btrfs subvolume named volume in/mnt?
A. btrfs subvolume add –n volume /mnt
B. btrfs create subvolume /mnt volume
C. btrfs-subvolume create /mnt/volume
D. btrfs subvolume new volume /mnt
E. btrfs subvolume create /mnt/volume

QUESTION 15
FILL BLANK
What keyword is missing in the following line from /etc/fstab in order to grant the user fred write access
to the files in the vfat file system on /dev/sdb1:
/dev/sdb1 /mnt/usbflash vfat defaults, _________=fred, umask=022, 0 0
(Specify ONLY the option name without any path or parameters.)

QUESTION 16
What is the purpose of a system mount unit?
A. It is used by the command systemd-mount and allows users to mount partitions to mount points of their
choice
B. It is used only to mount network file systems to local mount points. It cannot be used for local media
C. It is created by the command systemd-fstab-generator to integrate entries from /etc/fstab into
the system boot process
D. It is used by the command mount when using system to mount and unmount file systems

QUESTION 17
FILL BLANK
What command ensures that the file systems are written to disk after a lot of write operations? (Specify ONLY
the command without any path or parameters.)

QUESTION 18
What component of a system does smartd monitor?
A. CPU
B. RAM
C. Hard drives
D. Ethernet traffic

QUESTION 19
How can the label root be added to the ext4 filesystem on /dev/sda1?
A. relabel /dev/sda1 root
B. tune2fs –L root /dev/sda1
C. echo ‘root’ > /proc/fs/sda1/label
D. labelfs –device /dev/sda1 root

QUESTION 20
Which sub command to crypsetup shows information about an encrypted LUKS partition?
A. luksDump
B. luksInfo
C. luksDebug
D. luksLS
E. luksShow


ĐỀ THI THỬ CHỨNG CHỈ LPI 2

Mời các bạn thi thử mã đề 201- 450

Link tham gia Thi thử chứng chỉ LPI-2: Tại đây


 

Các bạn có thể tham khảo thêm về khóa học Quản trị hệ thống Linux tại đây

Bài viết “Hướng dẫn đăng ký thi chứng chỉ quốc tế Linux LPI từ A-Z: tại đây

Để được hỗ trợ về đăng ký thi chứng chỉ LPIC, các bạn có thể liên hệ Trung tâm đào tạo Viễn thông và CNTT TEL4VN.

Hotline: 1800.1562 (nhánh 1).

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *