Hướng dẫn cài đặt Freepbx 13 trên CentOS 6

CÀI ĐẶT Cacti

1. Cài đặt

Trước khi cài đặt Freepbx 13 ta cần tắt Selinux:

Mở file /etc/sysconfig/selinux và chuyển thành disabled. Hoặc có thể chạy lệnh sau:

sed -i ‘s/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/’ /etc/sysconfig/selinux

Reboot server, sau đó kiểm tra bằng lệnh: sestatus . Kết quả phải là: SELinux status: disabled
Update các phần mềm trên server trước khi bắt đầu cài đặt Freepbx:


yum -y update
yum -y groupinstall core base "Development Tools" 


Cài đặt các gói phần mềm cơ bản chuẩn bị cho cài đặt Freepbx


yum install gcc gcc-c++ lynx bison mysql-devel mysql-server php php-mysql php-pear php-mbstring php-xml tftp-server httpd make ncurses-devel libtermcap-devel sendmail sendmail-cf caching-nameserver sox newt-devel libxml2-devel libtiff-devel audiofile-devel gtk2-devel subversion kernel-devel git subversion kernel-devel php-process crontabs cronie cronie-anacron wget vim php-xml uuid-devel libtool sqlite-devel unixODBC mysql-connector-odbc libuuid-devel binutils-devel php-ldap
Iptables
Nên tạm thời tắt Iptables để quá trình cài đặt Freepbx được ổn định
Kiểm tra trạng thái Iptables: chkconfig iptables --list
Tắt iptables: 
chkconfig --level 0123456 iptables offservice iptables stop
MySQL
Auto start Mysql
chkconfig --level 345 mysqld on
Khởi động Mysql
service mysqld start
Apache
Auto start Apache
chkconfig --level 345 httpd on
Khởi động Apache:
service httpd start
Cài đặt PearDB:
pear channel-update pear.php.net 
pear install db-1.7.14

Tạo user cho Asterisk


adduser asterisk -M -c "Asterisk User"


Cài đặt Asterisk và các phần mềm phụ thuộc trước khi cài đặt Freepbx:


cd /usr/src
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gzwget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-current.tar.gzwget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13-current.tar.gz
Cài đặt Dahdi:
cd /usr/srctar xvfz dahdi-linux-complete-current.tar.gzcd dahdi-linux-complete-*make allmake installmake config
Cài đặt Libpri:
cd /usr/srctar xvfz libpri-current.tar.gzcd /usr/src/libpri-*makemake install
Cài đặt Asterisk:
cd /usr/srctar xvfz asterisk-13-current.tar.gzcd asterisk-*contrib/scripts/install_prereq installcontrib/scripts/get_mp3_source.shmake menuselect

makemake installmake configldconfig


Download các file âm thanh bổ sung cho Freepbx:


mkdir -p /var/lib/asterisk/soundscd /var/lib/asterisk/soundswget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gzwget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gztar xvf asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gzrm -f asterisk-core-sounds-en-wav-current.tar.gztar xfz asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gzrm -f asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gzwget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gztar xfz asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gzrm -f asterisk-core-sounds-en-g722-current.tar.gztar xfz asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gzrm -f asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz

Cấu hình permission cho Freepbx:


chown asterisk. /var/run/asteriskchown -R asterisk. /etc/asteriskchown -R asterisk. /var/{lib,log,spool}/asteriskchown -R asterisk. /usr/lib64/asteriskchown -R asterisk. /var/www/


Cấu hình Apache


sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php.inised -i 's/^\(User\|Group\).*/\1 asterisk/' /etc/httpd/conf/httpd.confsed -i 's/AllowOverride None/AllowOverride All/' /etc/httpd/conf/httpd.confservice httpd restart


Cài đặt Freepbx


cd /usr/srcwget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-13.0-latest.tgztar xfz freepbx-13.0-latest.tgzcd freepbx./start_asterisk start./install -n

Đến đây bạn đã cài đặt Freepbx 13 thành công, sau đó có thể truy cập vào http://ip_của_server để truy cập giao diện quản lý của Freepbx

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 
🔗 Fanpage:https://www.facebook.com/tel4vn
🏠 Địa chỉ: 82/2/9 Đinh Bộ Lĩnh, F.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
☎️ SĐT: 028 3622 0868
📩 Email: tuyensinh@tel4vn.com 

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *