Hướng dẫn cài đặt TFTP Server trên CentOS 6.4

yum install tftp-server

# Tạo user cho tftp process:

adduser tftpd

# Cấp quyền cho user này:

 chown tftpd:tftpd /var/lib/tftpboot

# Nếu bạn đang sử dụng iptables bạn cần thêm vào rules:

iptables -I INPUT -p udp --dport 69 -j ACCEPT
service iptables save

# Nếu bạn muốn xinetd/tftpd tự khởi động lúc boot

chkconfig xinetd on

# Nếu bạn cần upload file, bạn thay đổi cấu hình lại 1 chút như sau trong file:

 /etc/xinetd.d/tftp

 disable = no 

 server_args = -c -p -u tftpd -U 117 -s /var/lib/tftpboot 

# Start tftp server (nếu chạy thành công thì bạn sẽ thấy process chạy ở port mặc định là 69 – UDP):

/etc/init.d/xinetd

# Kiểm tra xem cài đặt đúng hay chưa bằng cách vào 1 máy khác và connect vào

tftp -e IP_ADDRESS

# Sau đó kiểm tra cả 2 trường hợp GET và PUT:

tftp> put test_file.txt

Sent 32 bytes in 0.2 seconds 

tftp> get existing_file.txt

Received 32 bytes in 0.2 seconds

# Nếu bạn nhận được kết quả như trên và tìm thấy file put tại /var/lib/tftpboot cũng như get được file từ server, chứng tỏ bạn đã cài đặt TFTP thành công !

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *