Asterisk trên Docker

Asterisk trên Docker

Docker làm cho việc cài đặt hệ thống trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Vậy docker giúp được gì cho hệ thống VoIP. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn có thể chạy Asterisk trên docker. 

Docker là một dự án mã nguồn mở giúp các Developer và System Admin dễ dàng hơn trong việc tạo, triển khai và chạy ứng dụng trên nhiều nơi khác nhau như trên Windows, laptop, VPS, bằng cách sử dụng  các container. Các hãng công nghệ lớn như Google, Microsoft đã bắt đầu hỗ trợ Docker trên hệ thống và cung cấp nhiều tài liệu đào tạo Docker trên nền tảng của họ. 

Các bước cài đặt asterisk trên docker như sau:

Bước 1: Cài đặt docker #

>> Xem thêm : Tham khảo bài viết cài đặt docker trên CentOS 7

Bước 2: Pull images Debian 8 #

# docker pull debian:jessie

Bước 3: Chạy CentOS trên Docker #

Kiểm tra images

# docker images

Chạy container và truy cập vào container

# docker run -it --name=<Container Name> --network=host <Image ID>

Bước 4: Cài đặt Asterisk #

Cập nhật Debian

# apt-get update

Cài đặt Asterisk từ repo

# apt-get install asterisk -y

Khởi động asterisk

# /etc/init.d/asterisk start

Thoát khỏi container vẫn giữ hoạt động

# Ctrl + p + q

Bước 5: Commit images #

Login docker hub

# docker login

Username:

Password:

WARNING! Your password will be stored unencrypted in /root/.docker/config.json.

Configure a credential helper to remove this warning. See

https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/login/#credentials-store

Login Succeeded

Kiểm tra container ID

# docker ps

 

Commit images

# docker container commit -m "Comment" <Container ID> <hub user>/<repo>:<tag>

docker container commit -m “Comment” e9324e5ec7c6 tel4vn/asterisk-debian:test

Như vậy container có asterisk đã được commit với images mới

Push images lên repo của bạn

# docker push tel4vn/asterisk-debian:test

Chạy lại container từ images

# docker run -itd --name=PBX-Asterisk --network=host -p 5060:5060/tcp -p 5060:5060/udp -p 10000:30000/udp <images ID> bash

Truy cập vào container, khởi động asterisk

# docker exec -it CONTAINER_ID /bin/bash
# /etc/init.d/asterisk start

Tạo extension

vim /etc/asterisk/sip.conf

[100]

username=100

secret=1234

type=friend

host=dynamic

context=test

qualify=yes

directmedia=no

disallow=all

allow=ulaw,alaw

 

[101]

username=101

secret=1234

type=friend

host=dynamic

context=test

qualify=yes

directmedia=no

disallow=all

allow=ulaw,alaw

 

Tạo dialplan

vim /etc/asterisk/extensions.conf

[test]

exten => _1XX,1,Dial(SIP/${EXTEN})

Bước 6: Test dịch vụ

Thoát khỏi container

Ctrl + p + q

Kiểm tra port asterisk

netstat -nutlp | grep asterisk

Nếu dịch vụ chạy tốt thì tiếp tục commit images

Bước 7: Kiểm tra images  #

Chạy một container mới với images vừa commit và kiểm tra dịch vụ.

Việc chạy một hệ thống tổng đài asterisk giờ chỉ mất không đến 5p khi sử dụng docker.

Chúc các bạn thành công!!!!

Thông tin khóa học Docker: tại đây

Trung tâm TEL4VN đào tạo hai hình thức học online và offline

  • Offline: Dạy tại Hồ Chí Minh, được học lại miễn phí, cuối khóa học được cấp chứng chỉ, được hỗ trợ trang thiết bị thực hành.
  • Online: Dạy qua phần mềm zoom.us, có video sau mỗi buổi học, được hỗ trợ group trao đổi hỗ trợ kỹ thuật trọn đời

Link youtube lớp Docker online:


 

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *