Kiểm tra thông tin file cơ bản

Kiểm tra thông tin file

Trong Linux có rất nhiều lệnh để kiểm tra thông tin file. Bao gồm các thông tin của file như định dạng, dung lượng, user, group, blocks, thời gian chỉnh sửa,….

Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn một số lệnh cơ bản để để kiểm tra thông tin một file bất kì.

 

1.  Lệnh “file” #

 

Để biết được lệnh “file” có những thông số theo sau thì ta dùng lệnh sau:

# file --help

Để kiểm tra ta dùng lệnh sau:

# file ghiam.wav

ghiam.wav: RIFF (little-endian) data, WAVE audio, Microsoft PCM, 16 bit, stereo 16000 Hz

# file data.tar.gz

data.tar.gz: gzip compressed data, last modified: Tue Sep 24 02:44:31 2019, from Unix

 

2. Lệnh “stat” #

 

Lệnh “stat” để hiển thị thông tin về dung lượng, user, group, blocks,…

# stat data.tar.gz

File: data.tar.gz

Size: 65145           Blocks: 128 IO Block: 4096   regular file

Device: 801h/2049d      Inode: 393368 Links: 1

Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 0/ root) Gid: (    0/ root)

Access: 2019-10-01 21:41:52.422148426 +0700

Modify: 2019-09-24 09:44:31.875791322 +0700

Change: 2019-09-24 09:44:31.875791322 +0700

Birth: -

Để biết thêm thông tin của lệnh stat ta có thể dùng lệnh sau:

stat --help

 

3. Lệnh “ls” #

 

Lệnh “ls” chỉ hiển thị tên các thư mục và tập tin bình thường không bị ẩn.

# ls

Documents  Music Desktop   Downloads

Pictures  Templates Videos

Hiển thị thông tin về quyền, user, size, thời gian chỉnh sửa ta dùng lệnh sau:

# ls -l

-rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log

drwxr-xr-x. 2 root root  4096 Jul 31 02:48 Music

drwxr-xr-x. 2 root root  4096 Jul 31 02:48 Pictures

drwxr-xr-x. 2 root root  4096 Jul 31 02:48 Public

drwxr-xr-x. 2 root root  4096 Jul 31 02:48 Templates

drwxr-xr-x. 2 root root  4096 Jul 31 02:48 Videos

Hiển thị thông tin các tập tin ẩn

# ls -la

-rw-r--r--  1 debian debian 3526 Aug 29 16:23 .bashrc

drwx------  5 debian debian 4096 Aug 29 17:18 .cache

drwx------ 10 debian debian 4096 Sep 12 09:57 .config

-rw-r--r--. 1 root root 48867 Jul 31 02:17 install.log

drwxr-xr-x. 2 root root  4096 Jul 31 02:48 Music

drwxr-xr-x. 2 root root  4096 Jul 31 02:48 Pictures

drwxr-xr-x. 2 root root  4096 Jul 31 02:48 Public

drwxr-xr-x. 2 root root  4096 Jul 31 02:48 Templates

drwxr-xr-x. 2 root root  4096 Jul 31 02:48 Videos

Đây là những lệnh để kiểm tra thông tin của một file trong Linux. Những lệnh này đã giúp bạn check được thông tin của một file một cách nhanh chóng mà không cần dùng đến phần mềm hổ trợ nào khác.

 

Trung tâm TEL4VN đào tạo các khóa học Linux từ cơ bản đến nâng cao ngoài ra TEL4VN còn nổi bật với các khóa VoIP, Docker, OpenStack,….

Thông tin khóa học Linux LPI 1: tại đây

Thông tin khóa học Linux LPI 2: tại đây

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *