Cài đặt Centreon từ packages

Cài đặt Centreon

Bài viết trước đã giới thiệu các chức năng giám sát hữu ích có từ Centreon. Centreon cho phép cài đặt bằng rất nhiều cách phổ biến hiện nay, ngoài việc cài đặt Centreon từ file ISO thì có thể cài đặt Centreon từ packages.

Centreon cung cấp RPM cho các sản phẩm của mình thông qua phiên bản Centreon miễn phí trên kho lưu trữ của Centreon

Các gói cài đặt này đã được kiểm thử trên CentrOS/RedHat version 6 và version 7.

Các bước cài đặt Centreon từ packages #

Chuẩn bị server CentOS 7

Bước 1: Tắt SELinux #

Xem thêm: SELinux là gì ?

Mở file /etc/selinux/config đổi “enforcing” thành “disabled”

SELINUX=disabled

Sau khi thay đổi cần phải reboot lại server và kiểm tra bằng lệnh

sestatus

Bước 2: Cài đặt Repository #

Cài đặt repo chứa các gói cài đặt của Centreon. Cài đặt gói “wget” để tải file về

yum install wget -y

Trên CentOS 6:

wget http://yum.centreon.com/standard/3.4/el6/stable/noarch/RPMS/centreon-release-3.4-4.el6.noarch.rpm

yum install --nogpgcheck centreon-release-3.4-4.el6.noarch.rpm

Trên CentOS 7:

wget http://yum.centreon.com/standard/3.4/el7/stable/noarch/RPMS/centreon-release-3.4-4.el7.centos.noarch.rpm

yum install --nogpgcheck centreon-release-3.4-4.el7.centos.noarch.rpm

Bước 3: Cài đặt Centreon server #

Gõ lệnh sau để cài đặt

yum install centreon-base-config-centreon-engine centreon

Cài đặt MariaDB

yum install mariadb-server mariadb

service mysql start

Cài đặt PHP

Lệnh cài đặt PHP:

yum install php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql –y

Cấu hình timezone cho PHP

vim /etc/php.ini

Thay đổi

date.timezone = Asia/Ho_Chi_Minh

Tắt tường lửa firewalld, hoặc mở các port cần thiết: 80,443

systemctl stop firewalld

Bước 4: Mở web cấu hình #

Sau khi mở địa chỉ web ta có giao diện cài đặt như sau:

Cài đặt CentreonCài đặt CentreonCài đặt CentreonCài đặt Centreon

Mục số 5: thiết lập user và password để đăng nhập web

Cài đặt Centreon

Mục số 6 là thiết lập cấu hình database, để tạo mới nên 3 dòng đầu tiên không cần nhập.

Cài đặt Centreon

Cài đặt CentreonCài đặt Centreon

 

Chọn Install để cài đặt các module và widget

Cài đặt CentreonCài đặt CentreonCài đặt Centreon

Đăng nhập vào bằng user đã tạo ở mục số 5.

Như vậy bài viết này đã hướng dẫn bạn cài đặt phần mềm giám sát Centreon từ file packages.

Cài đặt Centreon dùng file ISO hoặc cài đặt từ packages đều là các cài đặt có sẵn, nếu file ISO hoặc packages thay đổi thì không thể cài được nữa. Đối với hệ thống cần sử dụng chỉ một phiên bản chính xác thì có thể cài đặt từ source để đảm bảo các dữ liệu không bị thay đổi qua mỗi lần cài đặt.

Tham khảo: tại đây

Thông tin khóa học Linux: tại đây

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *