20 Câu Hỏi Đề Thi Asterisk Certified Essentials Mới Nhất

 

1. Tổng quan về chứng chỉ Asterisk: #

Asterisk Certified Essentials được cấp bởi Digium, bao gồm các kiến thức cơ bản về cài đặt và quản trị hệ thống Asterisk (có giá trị 2 năm). Chứng chỉ này có thể thi online trên trang web của Sangoma University

 • Trang web này cho phép bạn tự bổ sung các kiến thức về Asterisk và chủ động về thời gian. Bạn có thể thi bài thi chứng chỉ Asterisk cơ bản để nắm vững hơn kiến thức của mình.
 • Hiện tại trên trang web Sangoma University cho phép học và thi các chứng chỉ cơ bản như: PBXact Essentials, Asterisk Essentials, FreePBX Essentials, Digium Certified Asterisk Administrator – dCAA,…

Sangoma University Adds New Badges - VoIP Insider

Ngoài ra còn rất nhiều các khóa học offline nhưng rất tiếc là chưa có tổ chức khóa học offline Asterisk tại Việt Nam. Nhưng bạn không cần phải lo lắng về điều này vì các khóa học offline cung cấp các kiến thức về Asterisk đã có Trung tâm đào tạo ICT TEL4VN của chúng tôi giảng dạy. Bạn hoàn toàn có thể tự tin để thi các chứng chỉ cơ bản của Asterisk sau khi học khóa VoIP Admin tại trung tâm.

2. Các câu hỏi mẫu thi Asterisk Essentials: #

Question 1

Which of the following is the proper syntax for configuring a SIP channel to use GSM only?

Select one:

 1. allow=gsm
 2. deny=ulaw,alaw,g729,g723
 3. disallow=all, allow=gsm
 4. permit=gsm,deny=all

Question 2

Which of the following is NOT a valid Asterisk dialstring?

Select one:

 1. Dial(30,PJSIP/100)
 2. Dial(PJSIP/100&PJSIP/200)
 3. Dial(PJSIP/100,30)
 4. Dial(PJSIP/100)

Question 3

In the context of Asterisk, what does CDR stand for?

Select one:

 1. Channel Data Review
 2. Call Detail Record
 3. Customer Data Resource
 4. Channel Driver Resource

Question 4

Which user must Asterisk on Linux be run as?

Select one:

 1. nobody
 2. Asterisk may be run as any user
 3. root
 4. asterisk

Question 5

Which of the following is not a channel driver in Asterisk?

Select one:

 1. IAX
 2. CDR
 3. SIP
 4. DAHDI

Question 6

In a typical Linux system, which of the following is NOT a way to determine the system load average?

Select one:

 1. Use the “top” utility
 2. Use the “load” utility
 3. View the contents of /proc/loadavg
 4. Use the “uptime” utility

Question 7

Which of the following is NOT a valid standard configuration file for Asterisk?

Select one:

 1. conf
 2. conf
 3. conf
 4. conf

Question 8

With which VoIP protocol is RTP used?

Select one:

 1. DAHDI
 2. SIP
 3. IAX2
 4. Zaptel

Question 9

How is SDP used in Asterisk?

Select one:

 1. To negotiate/describe media in a SIP call
 2. To carry media in a SIP call
 3. SDP is not used in Asterisk
 4. To invite a party to join a SIP call

Question 10

Which of the following dialplan applications will NOT cause Asterisk to listen for DTMF input?

Select one:

 1. WaitExten()
 2. Background()
 3. Prompt()
 4. Playback()

Question 11

Which of the following is NOT an Asterisk ring strategy for use with queues?

Select one:

 1. Ring all available agents at once
 2. Ring a random available agent
 3. Ring the available agent who has taken the most calls
 4. Ring the available agent who has taken the fewest calls

Question 12

Which of the following is NOT an Asterisk application commonly used for testing or debugging purposes?

Select one:

 1. Echo
 2. Milliwatt
 3. Jitter
 4. NoOp

Question 13

What happens when Asterisk is told to “restart gracefully”?

Select one:

 1. Asterisk stops taking new calls, and restarts when active calls reach 0.
 2. Asterisk restarts immediately.
 3. Asterisk continues taking new calls, and restarts when the active call count reaches 0.
 4. This is not a valid Asterisk command.

Question 14

What is the initial message sent on a PRI channel when setting up a call?

Select one:

 1. SETUP
 2. INVITE
 3. DIAL
 4. CONNECT

Question 15

Which of the following is NOT a default dialplan application in Asterisk?

Select one:

 1. Hold()
 2. Dial()
 3. Hangup()
 4. Playback()

Question 16

What is the difference between “verbose” and “debug” output on the Asterisk CLI?

Select one:

 1. Verbose output is about channels, debug output is about other parts of Asterisk.
 2. Verbose output is typically status messages useful to administrators, while debug output is typically internal code messages useful to developer
 3. There is no difference. The two types of console output are the same.
 4. Debug output is typically status messages useful to administrators, while verbose output is typically internal code messages useful to developers.

Question 17

In a network setting, what is latency?

Select one:

 1. The delay between when a packet is transmitted and when it is received.
 2. The delay between dial and ringing.
 3. The delay caused by transcoding audio.
 4. The delay between when a packet is sent and when it is retransmitted.

Question 18

What is the default location of hold music in Asterisk?

Select one:

 1. /var/lib/asterisk/moh
 2. /etc/asterisk/musiconhold
 3. /var/lib/asterisk/holdmusic
 4. /var/log/asterisk/musiconhold

Question 19

Which of the following is NOT an audio codec?

Select one:

 1. 729
 2. 711
 3. GSM
 4. 323

Question 20

What is the maximum number of participants possible in an Asterisk ConfBridge conference room?

Select one:

 1. 240
 2. There is no strict limit
 3. 30
 4. 1000

ĐỀ THI THỬ ASTERISK CERTIFIED ESSENTIALS

Link tham gia Thi thử: Tại đây


Các bạn có thể tham khảo thêm về khóa học VoIP của TEL4VN tại đây

Bài viết “Hướng dẫn thi chứng chỉ Asterisk” tại đây

Để được hỗ trợ về đăng ký thi chứng chỉ quốc tế, các bạn có thể liên hệ Trung tâm đào tạo Viễn thông và CNTT TEL4VN.

Hotline: 1800.1562 (nhánh 1).

 

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *