Cài đặt tổng đài FreePBX 14 trên Ubuntu 18

Cài đặt tổng đài FreePBX 14 trên Ubuntu 18 #

1. Giới thiệu #

– FreePBX là một phần mềm tổng đài ảo ra đời từ 2004, cho phép người dùng sử dụng một tổng đài ảo hoàn toàn miễn phí với giao diện web dễ sử dụng.
– FreePBX được xây dựng trên hệ điều hành Linux, phần mềm tổng đài là Asterisk, được cho phép cài đặt với dạng file iso hoặc là cài từ các gói cài đặt.
– FreePBX được cập nhật liên tục, cho đến hiện tại là phiên bản FreePBX 14.

2. Điểm sơ qua về cấu trúc của FreePBX: #

  • Sử dụng OS là Linux: CentOS, Ubuntu, Debian,…
  • Phần mềm tổng đài: Asterisk hổ trợ xử lý cuộc gọi.
  • Giao diện web FreePBX quản lý việc cấu hình Asterisk bằng giao diện.

3. Các bước cài đặt: #

*Bài viết này hướng dẫn bạn cài đặt tổng đài FreePBX 14 trên Ubuntu 18.04, cài đặt theo từng gói. Các bước cài đặt như sau:

Đăng nhập với user root #

(Yêu cầu bắt buộc nếu không sẽ không thể cài đặt.)

rob@ubuntu18:~$ sudo -i

[sudo] password for ubuntu:

root@ubuntu18:~#

 

Update  #

add-apt-repository ppa:ondrej/php < /dev/null

apt-get update && apt-get upgrade -y

 

Cài các gói cần thiết #

apt-get install -y openssh-server apache2 mysql-server mysql-client \

  mongodb curl sox mpg123 sqlite3 git uuid libodbc1 unixodbc unixodbc-bin \

  asterisk asterisk-core-sounds-en-wav asterisk-core-sounds-en-g722 \

  asterisk-dahdi asterisk-flite asterisk-modules asterisk-mp3 asterisk-mysql \

  asterisk-moh-opsound-g722 asterisk-moh-opsound-wav asterisk-opus \

  asterisk-voicemail dahdi dahdi-dkms dahdi-linux libapache2-mod-security2 \

  php5.6 php5.6-cgi php5.6-cli php5.6-curl php5.6-fpm php5.6-gd php5.6-mbstring \

  php5.6-mysql php5.6-odbc php5.6-xml php5.6-bcmath php-pear libicu-dev gcc \

  g++ make postfix libapache2-mod-php5.6

 

*Lưu ý: Không đặt PASSWORD Mysql

Cài đặt NodeJs #

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -

apt-get install -y nodejs

 

Cấp quyền cho user Asterisk #

useradd -m asterisk

chown asterisk. /var/run/asterisk

chown -R asterisk. /etc/asterisk

chown -R asterisk. /var/{lib,log,spool}/asterisk

chown -R asterisk. /usr/lib/asterisk

chsh -s /bin/bash asterisk

rm -rf /var/www/html

 

Xóa các file cấu hình mẫu #

rm -rf /etc/asterisk/ext* /etc/asterisk/sip* /etc/asterisk/pj* /etc/asterisk/iax* /etc/asterisk/manager*

sed -i 's/.!.//' /etc/asterisk/asterisk.conf

 

Cập nhật config Apache  #

sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php/5.6/cgi/php.ini

sed -i 's/www-data/asterisk/' /etc/apache2/envvars

sed -i 's/AllowOverride None/AllowOverride All/' /etc/apache2/apache2.conf

a2enmod rewrite

service apache2 restart

 

Fix ‘Pear-GetOpt’ compatibility issue. #

sed -i 's/ each(/ @each(/' /usr/share/php/Console/Getopt.php

 

Cài đặt MySQL ODBC Connector #

mkdir -p /usr/lib/odbc

curl -s https://cdn.mysql.com/Downloads/Connector-ODBC/5.3/mysql-connector-odbc-5.3.11-linux-ubuntu18.04-x86-64bit.tar.gz | \

  tar -C /usr/lib/odbc --strip-components=2 --wildcards -zxvf - */lib/*so

 

Configure ODBC #

cat > /etc/odbc.ini << EOF

[MySQL-asteriskcdrdb]

Description=MySQL connection to 'asteriskcdrdb' database

driver=MySQL

server=localhost

database=asteriskcdrdb

Port=3306

Socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock

option=3

Charset=utf8

EOF

cat > /etc/odbcinst.ini << EOF

[MySQL]

Description=ODBC for MySQL

Driver=/usr/lib/odbc/libmyodbc5w.so

Setup=/usr/lib/odbc/libodbcmy5S.so

FileUsage=1

EOF

 

Tải và cài đặt FreePBX 14 được cập nhật mới nhất. #

cd /usr/src

wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-14.0-latest.tgz

tar zxf freepbx-14.0-latest.tgz

cd freepbx

./install -n

 

Sau khi cài đặt xong bạn sẽ nhận được dòng thông báo:

You have successfully installed FreePBX

Bạn tiến hành kiểm tra thông tin IP của server bằng lệnh: ifconfig và nhập IP vào trình duyệt web để mở web đăng nhập vào giao diện quản lý tổng đài.

Chúc các bạn thành công !!!

Nguồn : https://wiki.freepbx.org/display/FOP/Version+14.0+Installation 

Xem thêm: Cài đặt Homer Sip Capture

Subscribe kênh youtube TEL4VN để xem được nhiều video hữu ích hơn: Tại đây

Tham khảo các khóa học ở TEL4VN: Tại đây

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *