Cài đặt tổng đài FreePBX 13 trên Debian 8

freepbx-13-on-debian-8-tel4vn

Cài đặt tổng đài FreePBX 13 trên Debian 8. Hôm nay TEL4VN chia sẻ cách cài đặt tổng đài FreePBX 13 trên Debian 8. Chúng ta cùng tìm hiểu và cách cài đặt nhé!Cài đặt tổng đài FreePBX 13 trên Debian 8

1. Giới thiệu FreePBX 13 #

  • FreePBX là một phần mềm tổng đài ảo ra đời từ 2004, cho phép người dùng sử dụng một tổng đài ảo hoàn toàn miễn phí với giao diện web dễ sử dụng.
  • FreePBX 13 được xây dựng trên hệ điều hành Linux, phần mềm tổng đài là Asterisk, được cho phép cài đặt với dạng file iso hoặc là cài từ các gói cài đặt.
  •  FreePBX được cập nhật liên tục, cho đến hiện tại là phiên bản FreePBX 14.

2. Cấu trúc FreePBX 13 #

  • Sử dụng OS là Linux: CentOS, Ubuntu, Debian,…
  • Phần mềm tổng đài: Asterisk hỗ trợ xử lý cuộc gọi.
  • Giao diện web FreePBX quản lý việc cấu hình Asterisk bằng giao diện.

3. Các bước cài đặt #

Bài viết này hướng dẫn bạn cài đặt tổng đài FreePBX 13 trên Debian 8, cài đặt theo từng gói. Các bước cài đặt như sau:

Cập nhật OS:

apt-get update && apt-get upgrade -y

Cài các gói cần thiết:

apt-get install -y build-essential openssh-server apache2 mysql-server mysql-client bison flex php5 php5-curl php5-cli php5-mysql php-pear php5-gd curl sox libncurses5-dev libssl-dev libmysqlclient-dev mpg123 libxml2-dev libnewt-dev sqlite3 libsqlite3-dev pkg-config automake libtool autoconf git subversion uuid uuid-dev libiksemel-dev libjansson-dev tftpd postfix mailutils nano ntp chkconfig libspandsp-dev libcurl4-gnutls-dev unixodbc unixodbc-dev libmyodbc xinetd e2fsprogs dbus sudo xmlstarlet linux-headers*

Lúc cài đặt có yêu cầu tạo Password cho MySQL có thể tạo hoặc không.

Cài đặt gói cần thiết cho Pear:

pear install Console_getopt

Kiểu tra múi giờ (Timezone) nếu SAI thì chạy lệnh sau để đặt lại cho đúng:

timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh
date

Tiến hành cài đặt:

Cài đặt DAHDI: nếu server bạn sẽ sử dụng các phần cứng gắn ngoài thì nên cài đặt, nếu không có thiết bị thì sau khi cài đặt sẽ báo không có thiết bị và có thể không start được service “dahdi”

cd /usr/src
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
tar zxvf dahdi-linux-complete*
cd /usr/src/dahdi-linux-complete*/
make all && make install && make config
systemctl start dahdi

Cài đặt PJSIP:

cd /usr/src
wget http://www.pjsip.org/release/2.5.5/pjproject-2.5.5.tar.bz2
tar -xjvf pjproject-2.5.5*
cd /usr/src/pjproject-2.5.5*/
make distclean
./configure --enable-shared --disable-sound --disable-resample \
--disable-video --disable-opencore-amr CFLAGS='-O2 -DNDEBUG'
make uninstall && ldconfig && make dep && make && make install && ldconfig

Cài đặt Asterisk 13:

cd /usr/src
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13-current.tar.gz
tar zxvf asterisk-13-current.tar.gz
cd /usr/src/asterisk-13*/
make distclean
./configure
make menuselect.makeopts
menuselect/menuselect --enable cdr_mysql --enable EXTRA-SOUNDS-EN-GSM menuselect.makeopts

Tạo user Asterisk, compile và cấp quyền

adduser asterisk --disabled-password --shell /sbin/nologin --gecos "Asterisk User"
make && make install && chown -R asterisk. /var/lib/asterisk

Cài đặt FreePBX 13:

cd /usr/src
git clone -b release/13.0 --single-branch https://github.com/FreePBX/framework.git freepbx
cd /usr/src/freepbx
./start_asterisk start

## Nếu có tạo Password MySQL ở bước đầu thì thêm “--dbpass mật_khẩu”
./install -n --dbpass mật_khẩu
# Cài một số module 
fwconsole ma upgrade framework core voicemail sipsettings infoservices \
featurecodeadmin logfiles callrecording cdr dashboard music conferences
fwconsole restart
fwconsole reload
fwconsole chown

Cấu hình Web service Apache:

sed -i 's/\(APACHE_RUN_USER=\)\(.*\)/\1asterisk/g' /etc/apache2/envvars
sed -i 's/\(APACHE_RUN_GROUP=\)\(.*\)/\1asterisk/g' /etc/apache2/envvars
chown asterisk. /run/lock/apache2
mv /var/www/html/index.html /var/www/html/index.html.disable
systemctl restart apache2

Cấu hình cho service FreePBX tự khởi động:

cat >> /etc/systemd/system/freepbx.service << EOF
[Unit]
Description=Freepbx
After=mysql.service

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/usr/sbin/fwconsole start
ExecStop=/usr/sbin/fwconsole stop

[Install]
WantedBy=multi-user.target

EOF

systemctl enable freepbx
reboot

Mở port web để truy cập: thông thường Debian sẽ sử dụng Firewall mềm là Iptables và luôn mở với server mới. Nếu không truy cập được web bạn gõ lệnh sau:

iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT

Mở trình duyệt web và nhập IP của server để truy cập tổng đài FreePBX 13

Cài đặt tổng đài FreePBX 13 trên Debian 8

Chúc bạn thành công !!!

Nguồn: https://www.powerpbx.org

Video hướng dẫn: Tại đây

Tham khảo khóa học VoIP: Tại đây

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *