Cách Upgrade Debian 9 lên Debian 10

Debian

Ở bài trước chúng ta đã tim hiểu về Debian 10 với bài viết “Debian 10 đã được phát hành, vậy có những tính năng gì mới?”. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về “Cách Upgrade Debian 9 lên Debian 10”

>> Xem bài viết: Debian 10 có gì mới ?

Phiên bản mới cung cấp các gói cập nhật và năm năm hỗ trợ. Trong bản phát hành này, Gnome mặc định sử dụng máy chủ hiển thị Wayland thay vì Xorg. Tuy nhiên, máy chủ hiển thị Xorg vẫn được cài đặt theo mặc định. Bài viết này hướng dẫn cách cập nhật Debian 9 Stretch lên Debian 10 Buster bằng command line.

Điểm lại những điểm mới có trên Debian 10: Updated desktop environments such as Cinnamon 3.8, GNOME 3.30, KDE Plasma 5.14, LXDE 0.99.2, LXQt 0.14, MATE 1.20, Xfce 4.12, Secure Boot support greatly improved. AppArmor, Apache, BIND, Chromium, Emacs, Firefox, GIMP, GNU, GnuPG, Golang, Inkscape, LibreOffice, OpenJDK, Perl, PHP, PostgreSQL, Python, Ruby, Rustc, Samba, system, Thunderbird, Vim

Các bước cấp nhật thực hiện như sau:

  1. Sao lưu hệ thống của bạn.
  2. Cập nhật các gói hiện có và khởi động lại hệ thống Debian 9.x.
  3. Chỉnh sửa tệp /etc/apt/sources.listbằng trình soạn thảo văn bản và thay thế từng phiên bản stretchbằng buster.
  4. Cập nhật chỉ mục gói trên Debian Linux, chạy: sudo apt update
  5. Chuẩn bị nâng cấp hệ điều hành, chạy: sudo apt upgrade
  6. Cuối cùng, cập nhật Debian 9 lên Debian 10 buster bằng cách chạy: sudo apt full-upgrade
  7. Khởi động lại hệ thống Linux để bạn có thể khởi động vào Debian 10 Buster
  8. Xác minh rằng mọi thứ đang hoạt động chính xác.

Bước 1: Backup hệ thống #

Để đảm bản an toàn cho hệ thống và dữ liệu thì yêu cầu đầu tiên là backup lại toàn bộ hệ thống. Nếu có thể thì backup cả VM để dễ dàng khôi phục lại khi có lỗi.

Và hãy chắc chắn rằng file backup có thể khởi tạo lại một hệ thống như cũ. Nên thử trước việc này bao gồm backup và restore

Bước 2: Cấp nhật tất cả các gói #

sudo apt update

sudo apt upgrade

sudo apt full-upgrade

sudo apt --purge autoremove

Nếu dùng user root thì không cần “sudo”

Sau đó reboot lại server

Bước 3: Cập nhật repo Debian 10 #

Kiểm tra lại repo đang ở Debian 9 (stretch)

cat /etc/apt/sources.list

Hiển thị tương tự:

deb http://debian.xtdv.net/debian/ stretch main

deb-src http://debian.xtdv.net/debian/ stretch main

# buster-updates, previously known as 'volatile'

deb http://debian.xtdv.net/debian/ stretch -updates main

deb-src http://debian.xtdv.net/debian/ stretch -updates main

Đổi repo cho Debian 10 (buster)

sudo sed -i 's/stretch/buster/g' /etc/apt/sources.list

sudo sed -i 's/stretch/buster/g' /etc/apt/sources.list.d/*

Nếu có lỗi:

sed: can't read /etc/apt/sources.list.d/*: No such file or directory

Điều này là bình thường vì server của bạn không có đường dẫn này.

Kiểm tra lại repo

cat /etc/apt/sources.list

Hiển thị như vầy:

deb http://debian.xtdv.net/debian/ buster main

deb-src http://debian.xtdv.net/debian/ buster main

# buster-updates, previously known as 'volatile'

deb http://debian.xtdv.net/debian/ buster-updates main

deb-src http://debian.xtdv.net/debian/ buster-updates main

Gõ lệnh cập nhật

apt-get update

Sẽ hiển thị như sau:

root@debian:/home/debian# apt update

Get:1 http://debian.xtdv.net/debian buster InRelease [122 kB]

Get:2 http://debian.xtdv.net/debian buster-updates InRelease [49.3 kB]

Get:3 http://debian.xtdv.net/debian buster/main Sources [7,832 kB]

Get:4 http://debian.xtdv.net/debian buster/main amd64 Packages [7,899 kB]

Get:5 http://debian.xtdv.net/debian buster/main Translation-en [5,967 kB]

Get:6 http://debian.xtdv.net/debian buster-updates/main Sources [1,204 B]

Get:7 http://debian.xtdv.net/debian buster-updates/main amd64 Packages [884 B]

Get:8 http://debian.xtdv.net/debian buster-updates/main Translation-en [600 B]

Fetched 21.9 MB in 5s (3,817 kB/s)

Reading package lists... Done

Building dependency tree

Reading state information... Done

484 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.

Thông báo có 484 packages có thể upgrade

Bước 4: Upgrade các gói 

Gõ lệnh sau để upgrade các gói, giữ lại hoặc xóa phiên bản cũ

apt-get upgrade

Khi có thông báo “Do you want to restart the service?” chọn Yes

Bước 5: Upgrade toàn bộ server Debian 9 lên Debian 10

apt-get full-upgrade


Debian

Chọn Y để bắt đầu việc Upgrade

Sau khi cài đặt xong, hãy reboot lại server.

reboot

Bước 6: Kiểm tra lại

Kiểm tra lại phiên bản:

uname -r

lsb_release -a

Hiển thị như sau:

root@debian:~# uname -r

4.19.0-6-amd64

root@debian:~# lsb_release -a

No LSB modules are available.

Distributor ID: Debian

Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)

Release:        10

Codename:       buster

Vậy là server đã upgrade Debian 9 lên Debian 10.

Cuối cùng, dọn dẹp các packages cũ bằng lệnh sau:

sudo apt --purge autoremove

Mong rằng bài viết này sẽ giúp đỡ bạn trong việc quản trị, nâng cấp server. Trong trường hợp không may có lỗi xảy ra trong quá trình upgrade. Thì việc backup sẽ khắc phục sai lầm của bạn.

Chúc các bạn thành công!!!!

Thông tin khóa học Linux: tại đây

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *