Hướng dẫn cài đặt Asterisk 11 trên Ubuntu 12.04

Trước khi cài đặt Asterisk ta cần update các gói cho hệ thống và khởi động lại server sau khi cập nhật hoàn tất

 apt-get update && apt-get upgrade -y && reboot

Tiếp theo, ta cần cài đặt các gói cần thiết cho việc cài đặt Asterisk. Bạn có thể tham khảo thêm tại https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/System+Requirements

apt-get install build-essential wget libssl-dev libncurses5-dev libnewt-dev  libxml2-dev linux-headers-$(uname -r) libsqlite3-dev uuid-dev

Download source file của Dahdi, Libpri và Asterisk

cd /usr/src/
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-1.4-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-11-current.tar.gz

Giải nén tất cả các gói để thuận tiện cho việc cài đặt Asterisk

tar zxvf dahdi-linux-complete*
tar zxvf libpri*
tar zxvf asterisk*

Cài đặt DAHDI:

cd /usr/src/dahdi-linux-complete*
make && make install && make config

Cài đặt libpri:

cd /usr/src/libpri*
make && make install

Cài đặt Asterisk: Bạn có thể lựa chọn thêm/bớt ứng dụng Asterisk lúc cài đặt bằng lệnh menuselect sau đó chọn Save & Exit để lưu lại

cd /usr/src/asterisk*
./configure && make menuselect && make && make install && make config && make samples

Mở DAHDI

/etc/init.d/dahdi start

Sau khi cài đặt Asterisk, ta có thể khởi động hệ thống và truy cập vào CLI

/etc/init.d/asterisk start
asterisk -rvvv

Chúc mừng bạn, bây giờ bạn đã cài đặt Asterisk thành công trên Ubuntu 12.04

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *