20 Câu Hỏi Đề Thi Chứng Chỉ LPI-1 102-500 Mới Nhất

LPI là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để phát triển Linux và nguồn mở. Kể từ khi ra đời năm 1999 tại Toronto, Canada, tổ chức này đã giám sát các kỳ thi chứng chỉ quốc tế Linux LPIC và mở tại hơn 180 quốc gia trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong đó có cả Việt Nam, hiện tại chúng ta có thể thi LPI tại trang Pearson VUE.

Bài trước TEL4VN đã đưa đề ôn của LPIC-1 Exam 101-500, với bài này thì TEL4VN sẽ cung cấp luôn mã đề ôn LPIC-1 Exam 102-500 cho anh/em nhé!

1. Tổng quan về chứng chỉ LPIC-1: #

Chứng chỉ LPIC-1: Linux Server Professional yêu cầu thí sinh phải hoàn thành 2 bài thi: 101 và 102.

  • Bài thi LPIC-1 101 gồm các nội dung về kiến trúc hệ thống, cài đặt Linux, quản lý các gói phần mềm Linux, các lệnh GNU và Unix, thiết bị và hệ thống tệp
  • Bài thi LPIC-1 102 kiểm tra về tùy chỉnh môi trường shell, viết và chạy script. Thí sinh phải biết cách cấu hình cài đặt cho giao diện người dùng và desktop, thực hiện nhiệm vụ quản trị và quản lý dịch vụ hệ thống, tạo ra kết nối mạng và bảo mật hệ thống Linux.

2. Các câu hỏi mẫu thi LPIC-1 Exam 102-500: #

QUESTION 1:
Which if the following tools, used for DNS debugging, reports not only the response from the name sever but
also details about the query?
A. dnsq
B. hostname
C. dig
D. dnslookup
E. zoneinfo

QUESTION 2:
Which of the following statements is valid in the file /etc/nsswitch.conf?
A. multi on
B. 192.168.168.4 dns-server
C. namespaces: net mount procs
D. include /etc/nsswitch.d/
E. hosts: files dns

QUESTION 3:
Which of the following connection types, as seen in nmcli connection show, may exist in
NetworkManager? (Choose three.)
A. tcp
B. ethernet
C. wifi
D. ipv6
E. bridge

QUESTION 4:
On a Linux workstation, the route command takes a long time before printing out the routing table. Which of
the following errors does that indicate?
A. The local routing information may be corrupted and must be re-validated using a routing protocol.
B. One of the routers in the routing table is not available which causes the automatic router failure detection
mechanism (ARF-D) to wait for a timeout.
C. There may accidentally be more than one default router in which case a default router election has to be
done on the network in order to choose one router as the default.
D. The Linux Kernel Routing Daemon (LKRD) is not running and should be started using its init script or
systemd unit.
E. DNS resolution may not be working as route by default tries to resolve names of routers and destinations
and may run into a timeout.

QUESTION 5:
What is true about the Hop Limit field in the IPv6 header?
A. The field is not changed during the transport of a package.
B. The field is transmitted within a hop-by-hop extension header.
C. Each router forwarding the packet increases the field’s value.
D. Each router forwarding the packet decreases the field’s value.
E. For multicast packages, the field’s value is always 1.

QUESTION 6:
Which of the following nmcli subcommands exist? (Choose two.)
A. nmcli ethernet
B. nmcli device
C. nmcli wifi
D. nmcli address
E. nmcli connection

QUESTION 7:
Which of the following changes may occur as a consequence of using the command ip? (Choose three.)
A. Network interfaces may become active or inactive.
B. New name servers may be added to the resolver configuration.
C. The system’s host name may change.
D. IP addresses may change.
E. The routing table may change.

QUESTION 8:
How many IP addresses can be used for unique hosts inside the IPv4 subnet 192.168.2.128/26?
A. 6
B. 14
C. 30
D. 62
E. 126

QUESTION 9:
Which of the following IPv4 networks are reserved by IANA for private address assignment and private routing?
(Choose three.)
A. 10.0.0.0/8
B. 127.0.0.0/8
C. 169.255.0.0/16
D. 172.16.0.0/12
E. 192.168.0.0/16

QUESTION 10:
Which of the following commands configure network interfaces based on the system’s existing distributionspecific configuration files? (Choose two.)
A. ifconf
B. ifdown
C. ifpause
D. ifstart
E. ifup

QUESTION 11:
Which of the following statements is true if the UID of a regular user is identical to the GID of a group?
A. UID have precedence over GIDs, therefore the user is available while the group doesn’t.
B. The user as well as the group are not available to avoid ambiguity due to the ID conflict.
C. UIDs and GIDs are independent of each other, therefore the user as well as the group are still available.
D. The user is the only member of the group, even if the group configuration contains other members.
E. GIDs have precedence over UIDs, therefore the group is available while the user isn’t.

QUESTION 12:
Which of the following information is stored in /etc/shadow for each user?
A. The timestamp of the user’s last login
B. The user’s private SSH keys
C. The hashed password of the user
D. The numerical user ID (UID)
E. The path to the user’s home directory

QUESTION 13:
Which of the following commands shows all active systemd timers?
A. systemctl-timer show
B. timectl list
C. systemctl –t
D. systemctl list-timers
E. timeq

QUESTION 14:
Which of the following tasks can the date command accomplish? (Choose two.)
A. Set the system’s date and time.
B. Set the system’s date but not the time.
C. Calculate the time span between two dates.
D. Print a calendar for a month or a year.
E. Display time in a specific format.

QUESTION 15:
What can be specified with useradd? (Choose two.)
A. Commands the user can run using sudo.
B. The absolute path to the user’s home directory.
C. Which printers are available for the new user.
D. The SSH keys used to login to the new account.
E. The numeric user ID (UID) of the user.

QUESTION 16:
What is true about the file /etc/localtime?
A. It is a plain text file containing a string such as Europe/Berlin
B. It is created and maintained by the NTP service based on the location of the system’s IP address.
C. It is a symlink to /sys/device/clock/ltime and always contains the current local time.
D. After changing this file, newtzconfig has to be run to make the changes effective.
E. It is either a symlink to or a copy of a timezone information file such as /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin.

QUESTION 17:
Which of the following statements is true regarding systemd timer units?
A. Timer units can only be defined within a service unit’s file.
B. The command executed by the timer is specified in the timer unit’s [Cmd] section.
C. A dedicated system service, systemd-cron, handles the execution of timer units.
D. Timer units only exist in the system scope and are not available for users.
E. Each systemd timer unit controls a specific systemd service unit.

QUESTION 18:
Which of the following fields are available in the standard format of both the global /etc/crontab file as well
as in user-specific crontab files? (Choose two.)
A. Year
B. Minute
C. Username
D. Effective group ID
E. Command

QUESTION 19:
Which of the following commands should be executed when starting a login shell in order to change the
language of messages for an internationalized program to Portuguese (pt)?
A. export LANGUAGE=“pt”
B. export LC_MESSAGES=“pt”
C. export UI_MESSAGES=“pt”
D. export MESSAGE=“pt”
E. export ALL_MESSAGES=“pt”

QUESTION 20:
Which of the following files assigns a user to its primary group?
A. /etc/pgroup
B. /etc/shadow
C. /etc/passwd
D. /etc/group
E. /etc/gshadow


ĐỀ THI THỬ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ LINUX LPI 1

Mời các bạn thi thử mã đề 102- 500

Link tham gia Thi thử 102-500: Tại đây

Bạn cũng có thể tham gia thi thử mã đề 101-500:Tại đây


Các bạn có thể tham khảo thêm về khóa học Quản trị hệ thống Linux tại đây

Bài viết “Hướng dẫn đăng ký thi chứng chỉ quốc tế Linux LPI từ A-Z: tại đây

Để được hỗ trợ về đăng ký thi chứng chỉ quốc tế LPIC, các bạn có thể liên hệ Trung tâm đào tạo Viễn thông và CNTT TEL4VN.

Hotline: 1800.1562 (nhánh 1).

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *