Cài đặt LAMP trên CentOS

Cài đặt LAMP

LAMP là một bộ công cụ Web Server rất hiệu quả. Linux, Apache, MariaDB/MySQL, PHP là bộ dịch vụ được gọi là LAMP. So với LEMP thì LAMP được xem là dễ tiếp cận và sử dụng hơn với người mới bắt đầu. Được sử dụng rất phổ biến với các server chạy web, số lượng người sử dụng cũng rất đông. TEL4VN sẽ hướng dẫn các bạn “Cài đặt LAMP trên CentOS”

LEMP được xem sử dụng nhiều hơn với các hệ thống lớn cần xử lý phức tạp cho lượng truy cập lớn. Nếu dự án của bạn đủ lớn hoặc bạn đang bị những khó khăn khi hệ thống cần tăng lên để đáp ứng người dùng. Thì bạn nên tìm hiểu về LEMP

>> Xem thêm: Cài đặt LEMP trên CentOS

LAMP Server bao gồm các thành phần sau:

  • Linux: sử dụng CentOS 7
  • Apache : web server
  • MySQL/MariaDB: database quản lý dữ liệu, khuyên bạn nên cài MariaDB
  • PHP phiên bản 5.6 hoặc 7.1 ( cân nhắc khi sử dụng phiên bản mới nhất)

Cài đặt LAMP bao gồm các bước sau: #

 

1. Chuẩn bị CentOS 7 #

 

Hãy chắc chắn rằng server CentOS 7 của bạn đang được cập nhật mới nhất, hoặc gõ lệnh sau để cập nhật và cài phần mềm cần thiết:

yum update -y && yum install nano  -y

Cài đặt REPO cho PHP 7.3

yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
yum -y install epel-release yum-utils
yum-config-manager --enable remi-php73

 

2. Cài đặt Apache #

yum install httpd

Đường dẫn file cấu hình Apache: /etc/httpd/conf/httpd.conf

3. Cài đặt MariaDB #

Dùng lệnh sau để cài đặt:

yum install -y mariadb mariadb-server

Start MariaDB và bật khi khởi động:

systemctl start mariadb.service

systemctl enable mariadb.service

Cài đặt ban đầu và cấu hình mật khẩu cho user root MariaDB

mysql_secure_installation

Thực hiện các câu hỏi tiếp theo khi chạy lệnh này:

Enter current password for root (enter for none): Enter

Set root password? [Y/n] y

New password:

Re-enter new password:

Password updated successfully!

Remove anonymous users? [Y/n] y

Disallow root login remotely? [Y/n] y

Remove test database and access to it? [Y/n] y

Reload privilege tables now? [Y/n] y

Thanks for using MariaDB!

 

4. Cài đặt PHP #

Cài đặt php bằng lệnh sau:

yum install php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql –y

Kiểm tra version php sau khi cài đặt:

php -v

 

5. Cấu hình firewalld #

Mặc định trên CentOS 7 dịch vụ tường lửa được bật và chỉ mở 1 cổng duy nhất là SSH. Để mở cổng truy cập web (http,https) ta làm như sau:

firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
firewall-cmd --reload

6. Start dịch vụ Apache #

systemctl start httpd

Mở trình duyệt web truy cập vào IP server kiểm tra sẽ thấy thông báo: “Apache 2 Test Page”
Như vậy là đã hoàn thành việc cài đặt LAMP. Giờ có thể chạy web trên source code có sẳn rồi. Hoặc có thể cài WordPress để chạy một trang web cơ bản.

Video hướng dẫn:

Tham khảo tài liệu:

https://php.net/manual/en/install.php

https://httpd.apache.org/docs/2.4/

https://mariadb.com/kb/en/library/documentation/

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *