Hướng dẫn cài đặt Siremis trên Ubuntu 12.04

Hướng dẫn cài đặt VoIP nâng cao

Cài đặt Siremis trên Ubuntu 12.04 #

Trước khi cài đặt Siremis, bạn cần cài đặt Kamailio phiên bản 4.1 theo như hướng dẫn trong bài viết sau http://www.tel4vn.com/solutions/huongdancaidatkamailio41trenubuntu1204

Tiếp theo ta cần cài đặt Apache2 và PHP5:

apt-get install apache2
a2enmod rewrite
apt-get install php5 php5-mysql php5-gd

Download Siremis phiên bản mới nhất tại http://siremis.asipto.com/pub/downloads/siremis/

cd /var/www

wget http://siremis.asipto.com/pub/downloads/siremis/siremis-4.1.0.tgz

tar zxvf siremis-4.1.0.tgz

cd siremis-4.1.0/

Cài đặt alias cho Apache2:

make apache-conf

Sau đó, chạy lệnh sau để lấy file cấu hình Apache2 của Siremis:

siremis-x.y.z# make apache-conf
# siremis apache conf snippet ...

	Alias /siremis "/var/www/siremis-x.y.x/siremis"
	<Directory "/var/www/siremis-x.y.x/siremis">
		Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
		AllowOverride All
		Order allow,deny
		Allow from all
		<FilesMatch "\.xml$">
			Order deny,allow
			Deny from all
		</FilesMatch>
		<FilesMatch "\.inc$">
			Order deny,allow
			Deny from all
		</FilesMatch>
	</Directory>

Sau đó bạn có thể copy config này vào Apache2:

vi /etc/apache2/sites-available/siremis # Paste nội dung config ở trên vào file này

cd /etc/apache2/sites-enabled/

ln -s ../sites-available/siremis .

Bước tiếp theo là tạo file .htaccess và cấu hình của Siremis:

siremis-x.y.z# make prepare
updating htaccess file...
updating app.inc file...
done

Ta cần cấp quyền write vào cái files sau cho user của Apache2

 • siremis/log
 • siremis/session
 • siremis/files
 • siremis/themes/default/template/cpl
siremis-x.y.z# make chown

Truy cập vào Mysql và thực hiện lệnh sau:

GRANT ALL PRIVILEGES ON siremis.* TO siremis@localhost IDENTIFIED BY 'siremisrw';

Các công tác chuẩn bị đã hoàn tất, việc tiếp theo là cài đặt Siremis trên giao diện web:

http://yourwebserver.com/siremis/

Bước 1: Hệ thống sẽ kiểm tra các phần được yêu cầu trước khi cài đặt Siremis trên Ubuntu , bạn cần kiểm tra lại và cài đặt các phần còn thiếu cho đến khi tất cả các phần được checked.

Bước 2: Cấu hình tài khoản truy cập vào database Kamailio và Siremis.

Lần đầu tiên cài đặt Siremis, bạn cần tick vào cả 4 phần này:

 • Create Siremis Database – tạo ra database ‘siremis’
 • Import Default Data – tạo các dữ liệu mẫu cho database ‘siremis’
 • Update SIP Database – cập nhật cấu trúc database Kamailio dùng cho accounting và charts modules
 • Replace DB Config – cập nhật cấu hình database cho các file config của Siremis

Bước 3: Hiển thị kết quả cài đặt, cùng với các thư mục được quyền write và thông tin truy cập database

Bước 4: Kết thúc quá trình cài đặt Siremis, hệ thống hiển thị tài khoản đăng nhập vào Siremis.

Đăng nhập vào Siremis:

Và đây là giao diện của Admin:

Bạn cũng có thể chuyển sang giao diện của SIP Admin:tyd

Chúc mừng bạn đã cài đặt Siremis 4.1 thành công, việc tiếp theo là cài đặt các thành phần khác, và mình sẽ cập nhật bài viết về các thành phần này trong thời gian sớm nhất

 • Install Accounting Services
 • Install MI Commands Panel
 • Install XMLRPC Commands Panel
 • Install Charts Services
 • Adding New Views To Siremis
 • Enable Public Registration

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *