Hướng dẫn cài đặt Freepbx 14 trên CentOS 7

Bài viết hướng dẫn cài đặt FreePBX 14 trên CentOS 7. FreePBX 14 được ra đời vào tháng 3 năm 2017 với nhiều cập nhật giúp ích cho người sử dụng tổng đài.

Disable SELINUX: sử dụng câu lệnh sau:

sed -i 's/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/' /etc/sysconfig/selinux

Reboot lại server sau đó kiểm tra lại bằng lệnh: sestatus

Update server của bạn trước khi cài đặt FREEPBX 14:

yum -y update
yum -y groupinstall core base "Development Tools"

Tạo user Asterisk trên server:

adduser asterisk -m -c "Asterisk User"

Cấu hình Firewalld:

Mở port 80 để có thể truy cập đến giao diện quản trị sau khi hoàn tất quá trình cài đặt 

firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
firewall-cmd --reload

Cài đặt các gói phần mềm cơ bản chuẩn bị cho cài đặt:

yum -y install automake gcc gcc-c++ ncurses-devel openssl-devel libxml2-devel unixODBC-devel \
libcurl-devel libogg-devel libvorbis-devel speex-devel spandsp-devel freetds-devel net-snmp-devel \
iksemel-devel corosynclib-devel newt-devel popt-devel libtool-ltdl-devel lua-devel sqlite-devel \
radiusclient-ng-devel portaudio-devel neon-devel libical-devel openldap-devel gmime-devel mysql-devel \
bluez-libs-devel jack-audio-connection-kit-devel gsm-devel libedit-devel libuuid-devel jansson-devel \
libsrtp-devel git subversion libxslt-devel kernel-devel audiofile-devel gtk2-devel libtiff-devel \
libtermcap-devel ilbc-devel python-devel bison tftp-server httpd sox tzdata mysql-connector-odbc \
mariadb mariadb-server fail2ban jwhois xmlstarlet ghostscript libtiff-tools patch e2fsprogs mpg123 \
lame gstreamer mongodb-server

Cài đặt PHP 5.6:

rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
yum remove php*
yum install php56w php56w-pdo php56w-mysql php56w-mbstring php56w-pear php56w-process php56w-xml php56w-opcache php56w-ldap php56w-intl php56w-soap

Cài đặt nodejs:

curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_8.x | bash -
yum install -y nodejs

Cấu hình ODBC để kết nối với cơ sở dữ liệu:

cat >> /etc/odbc.ini << EOF
[MySQL-asteriskcdrdb]
Description = MariaDB connection to 'asteriskcdrdb' database
driver = MySQL
server = localhost
database = asteriskcdrdb
Port = 3306
Socket = /var/lib/mysql/mysql.sock
option = 3
Charset=utf8
EOF

Cài đặt và cấu hình Asterisk cùng các phần mềm phụ thuộc:
Tải các gói cài đăt:

cd /usr/src
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13-current.tar.gz
wget -O jansson.tar.gz https://github.com/akheron/jansson/archive/v2.10.tar.gz

Cài đặt DAHDI:

cd /usr/src
tar xvfz dahdi-linux-complete-current.tar.gz
tar xvfz libpri-current.tar.gz
rm -f dahdi-linux-complete-current.tar.gz libpri-current.tar.gz
cd dahdi-linux-complete-*
make all
make install
make config
cd /usr/src/libpri-*
make
make install

Cài đặt jansson:

cd /usr/src
tar vxfz jansson.tar.gz
rm -f jansson.tar.gz
cd jansson-*
autoreconf -i
./configure --libdir=/usr/lib64
make
make install

Cài đặt Asterisk:

cd /usr/src
tar xvfz asterisk-14-current.tar.gz
rm -f asterisk-14-current.tar.gz
cd asterisk-*
contrib/scripts/install_prereq install
./configure --libdir=/usr/lib64 --with-pjproject-bundled
contrib/scripts/get_mp3_source.sh
make menuselect

Chọn các option cần thiết hoăc để mặc định sau đó lưu lại và thoát.

make
make install
make config
ldconfig
chkconfig asterisk off

Thiết lập quyền cho Asterisk:

chown asterisk. /var/run/asterisk
chown -R asterisk. /etc/asterisk
chown -R asterisk. /var/{lib,log,spool}/asterisk
chown -R asterisk. /usr/lib64/asterisk
chown -R asterisk. /var/www/

Cài đặt và cấu hình FREEPBX:

Cấu hình Apache:

sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php.ini
sed -i 's/^\(User\|Group\).*/\1 asterisk/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
sed -i 's/AllowOverride None/AllowOverride All/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
systemctl restart httpd.service

Cài đặt FREEPBX 14: 

cd /usr/src
wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-14.0-latest.tgz
tar xfz freepbx-14.0-latest.tgz
rm -f freepbx-14.0-latest.tgz
cd freepbx
./start_asterisk start
./install -n

Bạn đã hoàn thành việc cài đặt, sau đó có thể truy cập vào http://ip_của_server để truy cập giao diện quản lý.


Chương trình đào tạo VoIP: tại đây

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *