Hướng dẫn cài đặt tổng đài Freepbx 2.11 trên Ubuntu 12.04

Trước khi cài đặt tổng đài Freepbx, ta cần update repo và cài các package cần thiết:

apt-get update

apt-get upgrade

aptitude -y install build-essential linux-kernel-headers kernel-package g++ libncurses5-dev linux-headers-2.6.32-29-generic sqlite libnewt-dev libusb-dev zlib1g-dev libmysqlclient15-dev libsqlite0-dev flex bison subversion libxml2 libxml2-dev unixODBC unixODBC-dev libmyodbc sqlite3 libsqlite3-dev

aptitude install -y apache2 php5 php5-cli mysql-server mysql-client php-pear php5-mysql php-db libapache2-mod-php5 php5-gd php5-curl

Trong bước này hệ thống sẽ xuất hiện hộp thoại để set root mysql password, ở đây mình đặt là TEL4VN.COM.

Tiếp theo, để cài đặt tổng đài Freepbx thì bạn cần download các file source sau:

cd /usr/src

wget http://mirror.freepbx.org/freepbx-2.11.0.25.tgz

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-11-current.tar.gz

wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-1.4-current.tar.gz

Và cài đặt tổng đài Asterisk cũng như các gói phụ trợ trước khi cài đặt tổng đài Freepbx:

– Cài đặt Dahdi:

tar zxvf zxvf dahdi-linux-complete-current.tar.gz

cd dahdi-linux-complete-2.9.1.1+2.9.1/

make

make install

make config

– Cài đặt Libpri:

tar zxvf libpri-1.4-current.tar.gz

cd libpri-1.4.14/

./configure

make

make install

– Cài đặt tổng đài Asterisk:

tar zxvf asterisk-1.8.12.0.tar.gz

cd asterisk-1.8.12.0/

./configure

make menuconfig

make

make install

make samples

– Lưu ý: bạn phải khởi động Asterisk trước khi cài đặt tổng đài Freepbx

asterisk start

– Cài đặt lame:

tar zxvf lame-3.99.5.tar.gz

cd lame-3.99.5

./configure

make

make install

– Điều chỉnh cấu hình của Apache như sau tại

/etc/php5/apache2/php.ini

post_max_size = 64M

upload_max_filesize = 120M

memory_limit = 128M

Tương tự, ta cũng điều chỉnh file

/etc/apache2/envvars

User: asterisk

Group: asterisk

– Tạo user asterisk:

useradd -c "Asterisk PBX" -d /var/lib/asterisk asterisk

chown asterisk:asterisk -R /var/lock/apache2/

– Tạo cơ sở dữ liệu cho tổng đài Freepbx:

echo "create database asterisk; create database asteriskcdrdb;" | mysql -u 
root -p

cd /usr/src

tar  zxvf freepbx-2.9.0.tar.gz

cd freepbx-2.9.0

mysql -u root -p asterisk < SQL/newinstall.sql

mysql -u root -p asteriskcdrdb < SQL/cdr_mysql_table.sql

– Cuối cùng là cài đặt tổng đài Freepbx:

./install_amp --username=root --password=TEL4VN.COM

Bạn để ý các câu hỏi trong quá trình cài đặt tổng đài Freepbx, và bấm Enter nếu muốn giữ cấu hình mặc định. Sau khi cài đặt tổng đài Freepbx, bạn có thể truy cập vào URL: http://url_of_your_freepbx_server

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *