HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT JENKINS TRÊN DOCKER

Jenkins là một tool tích hợp liên tục, cho phép phép phát triển, thử nghiệm và triển khai liên tục, các đoạn code mới, là công cụ đắt lực cho các developer. Trong bài hướng dẫn trước, TEL4VN đã hướng dẫn các bạn cài đặt Jenkins trên centos 7, với một cách khác nhanh chóng và dễ dàng hơn, bài viết dưới đây sẻ hướng dẫn các bạn cài đặt Jenkins trên Docker.

Cài đặt Docker #

Để cài đặt Docker bạn có thể tham khảo bài viết của TEL4VN hoặc dùng đoạn script dưới đây, lưu ý là chỉ chạy được trên Ubuntu, nếu bạn dùng hệ điều hành khác cần điều chỉnh lại đôi chút

#!/bin/bash

# run with sudo 

if [ $(id -u) -ne 0 ]; then

    SUDO='sudo'

fi

`# remove previous version if any`

$SUDO apt -y remove docker docker-engine docker.io ; 

`# set up apt repository`

$SUDO apt-get update ;

$SUDO apt install -y apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common gnupg-agent git net-tools;

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg ;

echo \

  "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \

$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null ;

`# install docker`

$SUDO apt-get update -y ;

$SUDO apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io ;

  

$SUDO usermod -aG docker $USER;

sleep 6 ; `# wait sometimes to get thing ready`

docker --version

lưu đoạn script này thành file install.sh sau đó chạy lệnh chmod +x install.sh, tiếp theo chạy lệnh ./install.sh để cài đặt Docker

Cài đặt Jenkins  #

Tạo file run.sh với nội dung như sau

#!/usr/bin/env bash

SH=$(cd `dirname $BASH_SOURCE` && pwd)

source "$SH/.env"

mkdir -p $SH/$WORK_DIR

docker run  -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \

            -v $(which docker):$(which docker) \

            --privileged \

            -v $SH/$WORK_DIR:/var/jenkins_home  \

            -p $PORT:8080  \

            --user 0:0 \

            --name $C_NAME \

            -d $IMAGE 

    docker ps --format 'Name: {{.Names}} | Ports: {{.Ports}} | Status: {{.Status}}'

đoạn script này dùng command của docker để khởi tạo container Jenkins. Và một điều quang trọng là bên trong container Jenkins này có sẳn Docker để sử dụng. Docker trong Docker nghe thú vị quá đúng không.

Tiếp theo tạo file .env để tùy biến các thông số của container

WORK_DIR='data'

    PORT=8080

   IMAGE='jenkins/jenkins:lts'

  C_NAME='jenkins-server'

 

sau đó chạy lệnh chmod +x run.sh và ./run.sh để khởi chạy container Jenkins

Quá trình download image có thể mất vài phút, sau khi tải xong màn hình sẻ hiện lên như sau

Name: jenkins-server | Ports: 0.0.0.0:8080->8080/tcp, :::8080->8080/tcp, 50000/tcp | Status: Up Less than a second

Để truy cập vào Jenkins, các bạn vào trình duyệt và gõ, localhost:8080

Chúc bạn thành công!

Nguồn tham khảo

Docker.io

Jenkins

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *