Cài đặt phpMyAdmin trên CentOS 7

Cài đặt phpMyAdmin

Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên CentOS 7.

phpMyAdmin là một ứng dụng quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu miễn phí thông qua giao diện web. Đây là công cụ quản lý MySQL thường được sử dụng nhất.

Nó là công cụ tiện lợi cho việc cung cấp, quản lý người dùng database. Giúp cho lập trình viên tương tác với database một cách nhanh chóng. Nhanh hơn trong việc tìm kiếm cũng như xử lý dữ liệu trong quá trình phát triển sản phẩm.

phpMyAdmin được tích hợp cài đặt trên các phần mềm quản lý hosting, có thể được cài đặt thông qua các packages có sẵn trên Linux.

 

Chuẩn bị #

Sau khi cài đặt bộ phần mềm LEMP hoặc LAMP thì mới bắt đầu cài đặt phpMyAdmin.

>> Xem thêm : Cài đặt LEMP trên CentOS 7

>> Xem thêm : Cài đặt LAMP trên CentOS 7

Cài đặt phpMyAdmin trên CentOS 7 #

Đối với LAMP, cụ thể là các web service dùng Apache:

Lệnh cài:

yum install phpmyadmin -y

Cấu hình httpd cho phpMyAdmin

vim /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

Lưu  ý: chỉnh sửa lại dòng “Require” như bên dưới

<IfModule mod_authz_core.c>

# Apache 2.4

<RequireAny>

Require all granted

</RequireAny>

</IfModule>

 

Lưu lại cấu hình. Khởi động lại apache

systemctl restart httpd

 

Đối với LEMP, cụ thể là các web service dùng NGINX:

Lệnh cài:

yum install phpmyadmin -y

Link thư mục phpmyadmin tới /var/www/html

ln -s /usr/share/phpMyAdmin /var/www/html/

Cấu hình NGINX cho phpMyAdmin

“Lưu ý: nếu có dịch vụ khác chạy port 80 thì ”

vim /etc/nginx/conf.d/default

Thêm đoạn này vào giữa đoạn server {}

….

location /phpmyadmin {

root /var/www/html/;

index index.php index.html index.htm;

location ~ ^/phpmyadmin/(.+\.php)$ {

try_files $uri =404;

root /var/www/html/;

fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;

fastcgi_index index.php;

fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;

include /etc/nginx/fastcgi_params;

}

location ~* ^/phpmyadmin/(.+\.(jpg|jpeg|gif|css|png|js|ico|html|xml|txt))$ {

root /usr/share/;

}

}

location /phpMyAdmin {

rewrite ^/* /phpmyadmin last;

}

 

Lưu lại file và khởi động lại NGINX

systemctl restart nginx

Cấu hình firewall #

Khi chạy dịch vụ web mặc định phải mở port 80, 443

Kiểm tra phpMyAdmin #

Mở web truy cập địa chỉ: http://192.168.1.123/phpmyadmin

Lưu ý: địa chỉ server hiện tại là 192.168.1.123

Đăng nhập với user database.

Giao diện quản lý databases như hình sau.

Chúc các bạn thành công !!!!

Thông tin khóa học PHP&MYSQL: tại đây

Thông tin khóa học Linux: tại đây

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *