Hướng dẫn cấu hình “Reverse Proxy” cho NGINX

Chúng ta đều biết NGINX là một công cụ Web Server được sử dụng phổ biến để làm Reverse Proxy, cân bằng tải hay HTTP cache. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn bạn cách triển khai Highly Available (HA) cho NGINX Web Server sử dụng công cụ keepalived.

Chuẩn bị môi trường #

  • Node 1 – 192.168.1.130 – nginx1.tel4vn.edu.vn – Centos 8.
  • Node 2 – 192.168.1.140 – nginx2.tel4vn.edu.vn – Centos 8.
  • Virtual IP: 192.168.1.150.
  • User có quyền sudo.

nginx-ha

Cài đặt NGINX Web Server #

Trước hết, bạn cần cài đặt NGINX để làm Web Server:

$ sudo dnf install -y nginx

Tiếp theo, bạn cần tạo file index.html trên cả 2 node:

  • Trên node 1:
[tel4vn@nginx1 ~]$ echo "<h1>This is NGINX Web Server from Node 1</h1>" | sudo tee /usr/share/nginx/html/index.html
  • Trên node 2:
[tel4vn@nginx2 ~]$ echo "<h1>This is NGINX Web Server from Node 2</h1>" | sudo tee /usr/share/nginx/html/index.html

Tiếp tục mở port cho NGINX trên firewall:

$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
$ sudo firewall-cmd -reload

Khởi động lại dịch vụ NGINX:

$ sudo systemctl start nginx
$ sudo systemctl enable nginx

Lúc này, bạn có thể kiểm tra lại để xác nhận NGINX trên cả 2 node đều chạy đúng:

$ curl http://192.168.1.130
<h1>This is NGINX Web Server from Node 1</h1>
$ curl http://192.168.1.140
<h1>This is NGINX Web Server from Node 2</h1>

Cài đặt và cấu hình keepalived cho NGINX #

Trước hết, bạn hãy cài đặt keepalived trước khi có thể cấu hình nó:

$ sudo dnf install -y keepalived

Sau đó, bạn hãy cấu hình để node 1 là master node, node 2 là backup node như sau:

  • Trên node 1, thực hiện tạo thay đổi cấu hình như bên dưới:
[tel4vn@nginx1 ~]$ echo -n | sudo tee /etc/keepalived/keepalived.conf
[tel4vn@nginx1 ~]$ sudo vi /etc/keepalived/keepalived.conf

Thêm đoạn cấu hình sau vào file:

global_defs {
  # Keepalived process identifier
  router_id nginx
}

# Script to check whether Nginx is running or not
vrrp_script check_nginx {
  script "/bin/check_nginx.sh"
  interval 2
  weight 50
}

# Virtual interface - The priority specifies the order in which the assigned interface to take over in a failover
vrrp_instance VI_01 {
  state MASTER
  interface enp0s3
  virtual_router_id 151
  priority 110

  # The virtual ip address shared between the two NGINX Web Server which will float
  virtual_ipaddress {
        192.168.1.150/24
  }
  track_script {
        check_nginx
  }
  authentication {
        auth_type AH
        auth_pass secret
  }
}

Tiếp theo, bạn hãy tạo một shell script để thực hiện kiểm tra xem NGINX có chạy hay không. Nếu kết quả trả về trừ script là không chạy thì keepalived sẽ chuyển sang địa chỉ IP trên backup node:

[tel4vn@nginx1 ~]$ sudo vi /bin/check_nginx.sh
#!/bin/sh
if [ -z "`pidof nginx`" ]; then
  exit 1
fi

Lưu lại file script và gán quyền thực thi:

[tel4vn@nginx1 ~]$ sudo chmod 755 /bin/check_nginx.sh
  • Trên node 2, thực hiện sao chép file cài đặt từ node 1 và thay đổi như bên dưới:
[tel4vn@nginx1 ~]$ scp /etc/keepalived/keepalived.conf root@192.168.1.140:/etc/keepalived/
[tel4vn@nginx1 ~]$ scp /bin/check_nginx.sh root@192.168.1.140:/bin/

Trong đó, file /etc/keepalived/keepalived.conf  trên node 2 cần phải chỉnh sửa state từ MASTER thành BACKUP và priority chỉnh thành 100 như bên dưới:

node-2-config-edit

Tiếp tục, bạn cần thực thi các câu lệnh mở port cho địa chỉ IP ảo trên firewall ở cả 2 node:

$ sudo firewall-cmd --add-rich-rule='rule protocol value="vrrp" accept' --permanent
$ sudo firewall-cmd --reload

Cuối cùng là khởi động lại dịch vụ keepalived để cập nhật cấu hình mới:

$ sudo systemctl start keepalived
$ sudo systemctl enable keepalived

Bạn có thể kiểm tra trạng thái của keepalived theo câu lệnh bên dưới:

$ sudo systemctl status keepalived

status-systemd

Khi kiểm tra địa chỉ IP trên master node, bạn có thể thấy một địa chỉ IP ảo được tạo ra:

virtual-ip-master

Bây giờ, bạn hãy thử truy cập website theo địa chỉ IP ảo 192.168.1.150. Mặc định sẽ master node sẽ phản hồi các truy cập:

master-respond

Tiếp tục tắt NGINX trên master node, khi truy cập lại website theo địa chỉ IP ảo, bạn sẽ thấy keepalived đã chuyển lưu lượng sang cho backup node:

node2-respond

Kết luận #

Như vậy, mình đã hướng dẫn bạn cài đặt và cấu hình HA trên NGINX sử dụng keepalived. Cuối cùng, với bất kì thắc mắc nào, bạn hãy bình luận ở bên dưới để mình hỗ trợ nhé.

Nguồn bài viết: https://www.linuxtechi.com/

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *