Cài đặt SSH lên server Linux

cài đặt ssh lên server Linux

SSH là viết tắt của Secure Shell. Là một giao thức mạng dùng để thiết lập kết nối giữa Client và Server. Thường được sử dụng để kết nối, làm việc từ xa thông qua internet. Hôm nay TEL4VN sẽ hướng các bạn cài đặt SSH lên server Linux.

Thông thường các server được cung cấp bởi AWS hay Google đề được cài đặt sẵn SSH giúp cho người dùng dễ dàng kết nối. Đối với các nhà cung cấp VPS thì họ cũng sẽ cài đặt sẵn. Hay cụ thể hơn là khi cài đặt Ubuntu, Debian từ file ISO sẽ có bước chọn các phần mềm cài đặt cùng với OS. Ví dụ như giao diện Gnome, SSH Server, Web server,…

SSH là phần mềm cực kì hữu ích khi làm việc với server Linux. Có thể nói SSH là phần mềm phải cài đặt ngay sau khi cài OS.

Để cài đặt SSH lên server Linux ta làm như sau:

 

1. CentOS 7 #

 

Các bước cài đặt SSH trên CentOS 7 như sau:

Update server CentOS 7:

yum update -y

Cài đặt SSH Server bằng lệnh sau:

yum install -y openssh openssh-server openssh-clients openssl-libs

Khởi động dịch vụ SSH để kết nối

systemctl start sshd

Mở firewalld port 22 để bên ngoài có thể kết nối đến server

firewall-cmd --zone=public --add-port=22/tcp –permanent

firewall-cmd –reload

 

2. Ubuntu 19 #

 

Các bước cài đặt SSH trên Ubuntu 19 như sau:

Update server Ubuntu 19

apt-get update –y

Cài đặt SSH Server bằng lệnh sau:

apt-get install -y openssh-server openssh-clien

Khởi động dịch vụ SSH để kết nối:

service ssh start

Mở port 22 để bên ngoài có thể kết nối đến server, thường thì Ubuntu sử dụng Iptables:

iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT

 

3. Debian 10 #

 

Các bước cài đặt SSH trên Debian 10 như sau:

Update server Debian 10

apt-get update -y

Cài đặt SSH Server bằng lệnh sau:

apt-get install -y openssh-server openssh-clien

Khởi động dịch vụ SSH để kết nối:

service ssh start

Mở port 22 để bên ngoài có thể kết nối đến server, thường thì Debian sử dụng Iptables:

iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT

 

4. Kiểm tra service SSH  #

 

Để kiểm tra SSH đã chạy hay chưa, ta sử dụng lệnh sau:

netstat -nutlp | grep 22

Nếu báo lỗi “netstat: Command not found”, nguyên nhân là chưa cài đặt gói net-tools. Với các lỗi báo “Command not found” đều có nguyên nhân tương tự là do service chưa có trên server. Cài package “net-tools” bằng lệnh sau:

CentOS : yum install net-tools -y
Debian: apt-get install net-tools -y

 

5. Kết nối SSH đến server Linux #

 

Có nhiều phần mềm remote server thông qua SSH như: Putty, Mobarxterm, ZOC,… Được sử dụng miễn phí, hổ trợ rất nhiều tính năng mà cơ bản và cần thiết nhất là hỗ trợ khả năng copy, paste. Giúp cho việc cấu hình, xử lý lỗi được dễ dàng và thuận tiện hơn.

Chúc các bạn thành công!!!

Thông tin khóa học Linux: tại đây

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *