Hướng dẫn cài đặt FreePBX 14 trên CentOS 7

freepbx-14-on-centos-7

Để giúp các bạn dễ dàng tìm hiểu và học tập về lĩnh vực tổng đài nội bộ thì hôm nay TEL4VN xin chia sẻ thêm về cách cài đặt FreePBX 14 trên CentOS7. FreePBX 14 được ra đời vào tháng 3 năm 2017 với nhiều cập nhật giúp ích cho người sử dụng tổng đài FreePBX 14.

freepbx 14 on centos 7 tel4vn

I. Giới thiệu #

  • FreePBX là một phần mềm tổng đài ảo ra đời từ 2004, cho phép người dùng sử dụng một tổng đài ảo hoàn toàn miễn phí với giao diện web dễ sử dụng.
  • FreePBX được xây dựng trên hệ điều hành Linux, phần mềm tổng đài là Asterisk, được cho phép cài đặt với dạng file iso hoặc là cài từ các gói cài đặt.
  • FreePBX được cập nhật liên tục, cho đến hiện tại là phiên bản FreePBX 14.

Điểm sơ qua về cấu trúc của FreePBX:

  • Sử dụng OS là Linux: CentOS, Ubuntu, Debian,…
  • Phần mềm tổng đài: Asterisk hổ trợ xử lý cuộc gọi.
  • Giao diện web FreePBX quản lý việc cấu hình Asterisk bằng giao diện.
  • Bài viết này hướng dẫn cài đặt FreePBX 14, Centos 7, Asterisk 16, PHP 5.6

II. Cài đặt FreePBX 14 #

Đăng nhập với user root và kết nối ssh

Tắt SELinux nếu đang “enable”

sestatus

Nếu SELinux đang enable thì tắt như sau:

sed -i 's/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/' /etc/sysconfig/selinux
sed -i 's/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config

Và sau đó reboot server.

Update CentOS 7

yum update 
yum -y groupinstall core base "Development Tools"

Cài các gói cần thiết

yum -y install lynx tftp-server unixODBC mysql-connector-odbc mariadb-server mariadb httpd ncurses-devel \
sendmail sendmail-cf sox newt-devel libxml2-devel libtiff-devel audiofile-devel gtk2-devel subversion \
kernel-devel git crontabs cronie cronie-anacron wget vim uuid-devel sqlite-devel net-tools gnutls-devel \
python-devel texinfo libuuid-devel

*Lưu ý: Không đặt PASSWORD Mysql

Cài đặt php5.6

rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm
yum remove php*
yum install php56w php56w-pdo php56w-mysql php56w-mbstring php56w-pear php56w-process php56w-xml \
php56w-opcache php56w-ldap php56w-intl php56w-soap

Cài đặt nodejs

curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_8.x | bash -
yum install -y nodejs

Start dịch vụ MariaDB

systemctl enable mariadb.service
systemctl start mariadb.service

Start Apache

systemctl enable httpd.service
systemctl start httpd.service

Thêm user Asterisk

adduser asterisk -m -c "Asterisk User"

Cài đặt và Configure Asterisk #

      Xem thêm:  Khóa đào tạo về Asterisk

Tải source cài đặt

cd /usr/src
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-current.tar.gz
wget -O jansson.tar.gz https://github.com/akheron/jansson/archive/v2.10.tar.gz
wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-16-current.tar.gz

Compile and install DAHDI

cd /usr/src
tar xvfz dahdi-linux-complete-current.tar.gz
tar xvfz libpri-current.tar.gz
rm -f dahdi-linux-complete-current.tar.gz libpri-current.tar.gz
cd dahdi-linux-complete-*
make all
make install
make config
cd /usr/src/libpri-*
make
make install

Compile and Install jansson

cd /usr/src
tar vxfz jansson.tar.gz
rm -f jansson.tar.gz
cd jansson-*
autoreconf -i
./configure --libdir=/usr/lib64
make
make install

Compile and install Asterisk

cd /usr/src
tar xvfz asterisk-16-current.tar.gz
rm -f asterisk-16-current.tar.gz
cd asterisk-*
contrib/scripts/install_prereq install
./configure --libdir=/usr/lib64 --with-jansson-bundled
contrib/scripts/get_mp3_source.sh
make menuselect

Sau khi gõ lệnh “make menuselect” sẽ hiện ra bảng chọn format_mp3, res_config_mysql, cdr_mysql. Sau đó chọn ‘Save & Exit’ để tiếp tục cài đặt.

Cài đặt FreePBX 14

 

make
make install
make config
make samples
ldconfig
chkconfig asterisk off

Cấp quyền cho Asterisk.

chown asterisk. /var/run/asterisk
chown -R asterisk. /etc/asterisk
chown -R asterisk. /var/{lib,log,spool}/asterisk
chown -R asterisk. /usr/lib64/asterisk
chown -R asterisk. /var/www/

Cấu hình Apache

sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php.ini
sed -i 's/^\(User\|Group\).*/\1 asterisk/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
sed -i 's/AllowOverride None/AllowOverride All/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
systemctl restart httpd.service

Tải và cài đặt FreePBX 14

cd /usr/src
wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-14.0-latest.tgz
tar xfz freepbx-14.0-latest.tgz
rm -f freepbx-14.0-latest.tgz
cd freepbx
./start_asterisk start
./install -n 
fwconsole restart
fwconsole reload
fwconsole chown

Mở trình duyệt nhập địa chỉ IP của server. Nếu không thể kết nối được thì gõ các lệnh sau để mở port trên firewalld

firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent  
firewall-cmd --zone=public --add-port=443/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-port=5060/tcp --permanent  
firewall-cmd --zone=public --add-port=5060/udp --permanent  
firewall-cmd --zone=public --add-port=10000-65000/tcp --permanent  
firewall-cmd --zone=public --add-port=10000-65000/udp --permanent  
firewall-cmd --reload

Mở trình duyệt web để tiến hành cài đặt ban đầu như: user admin, múi giờ, ngôn ngữ.

Cài đặt FreePBX 14

Chúc các bạn thành công!!


Chương trình đào tạo VoIP: tại đây

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *