Cài đặt phần mềm giám sát Nagios trên CentOS 7

Cài đặt Nagios

Nagios là một phần mềm nguồn mở hỗ trợ cho người quản trị mạng trong việc giám sát các Host, Services (DHCP, HTTP, …) và một số tài nguyên hệ thống như dung lượng trên các ổ đĩa, hoạt động của CPU,.. trong hệ thống mạng. Hiểu đơn giản, Nagios là một hệ thống dùng để giám sát một hệ thống, mạng và cơ sở hạ tầng.

Đây là một trong những hệ thống giám sát Linux hiển thị kết quả trên nền web phổ biến nhất hiện nay, thực sự nó là tiêu chuẩn công nghiệp để theo dõi cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. TEL4VN sẽ hướng dẫn cài đặt Nagios

Được phát hành vào năm 1999 bởi Ethan Galstad, Nagios được biết đến với tên NetSaint. Sau đó, Nagios được tinh chỉnh bởi nhiều người đóng góp như một dự án nguồn mở. Nagios Enterprises, một công ty dựa trên công nghệ Nagios Core, cung cấp nhiều sản phẩm, như XI, Log Server, Network Analyzer và Fusion.

Các phần mềm sẽ cài đặt trong bài viết này:

  • Linux: sử dụng CentOS 7
  • Nagios 4.4.2
  • Apache
  • MariaBD
  • PHP

Các bước cài đặt phần mềm Nagios #

Bước 1: Cập nhật server #

yum update

Cài đặt một số phần mềm cần thiết

yum install vim nano net-tools –y

yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

yum -y install epel-release yum-utils

yum-config-manager --enable remi-php73

Bước 2: Cài đặt LAMP #

Để tìm hiểu thêm thông tin về LAMP hãy xem bài viết:

>> Hướng dẫn cài đặt LAMP trên CentOS 7

Gõ lệnh sau để cài đặt:

yum install httpd mariadb-server php php-mysql

Start dịch vụ

systemctl start httpd.service

systemctl start mariadb.service

systemctl enable httpd.service

systemctl enable mariadb.service

Tạo mật khẩu cho user root

mysql_secure_installation

Bước 3: Cài đặt các gói cần thiết #

Cài đặt các gói cần thiết để cài đặt phần mềm. Các gói này bao gồm các thư viện và công cụ hổ trợ compli

yum install gcc glibc glibc-common wget gd gd-devel perl postfix

Bước 4: Tải và cài đặt Nagios #

Tải source cài đặt từ trang chủ của nhà cung cấp

cd /usr/src/

wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.5.tar.gz

tar xzf nagios-4.4.5.tar.gz

cd nagios-4.4.5

./configure

make all

Tạo user và group để Nagios có thể hoạt động

make install-groups-users

usermod -a -G nagios apache

Tiếp tục cài đặt

make install

make install-init

make install-daemoninit

make install-config

make install-commandmode

make install-webconf

Sau khi cài đặt xong restart dịch vụ apache:

systemctl restart httpd

Bước 5: Tạo user đăng nhập #

Tạo user để đăng nhập vào web quản lý của Nagois

htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

Nhập mật khẩu cho user nagiosadmin

Bước 6: Cài đặt các Nagios Plugins #

Trước khi cài đặt các Nagios Plugins, bạn cần phải cài đặt các gói cần thiết.

yum install gcc glibc glibc-common make gettext automake autoconf wget openssl-devel net-snmp net-snmp-utils epel-release perl-Net-SNMP

Tải và cài đặt Nagios Plugins

cd /usr/src/

wget --no-check-certificate -O nagios-plugins.tar.gz https://github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/archive/release-2.2.1.tar.gz

tar zxf nagios-plugins.tar.gz

cd nagios-plugins*

./tools/setup

./configure

make

make install

Đã cài đặt xong Nagios và các Nagios Plugins. Hãy khởi động dịch vụ Nagios bằng lệnh sau:

systemctl start nagios

Bước 7: Đăng nhập vào web quản lý #

Kiểm tra địa chỉ IP của server bằng lệnh sau:

ip a

Sẽ thấy được địa chỉ IP của server là: 192.168.1.8

Mở trình duyệt web nhập địa chỉ sau: http://192.168.1.8/nagios đăng nhập bằng user: nagiosadmin, mật khẩu đã tạo ở bước 5.

Đây là giao diện quản lý của phần mềm Nagios

Như vậy bài viết đã hướng dẫn bạn cài đặt phần mềm giám sát Nagios trên server CentOS 7. Bạn có thể tìm hiểu thêm các phần mềm khác của Nagios như là Nagios XI, Nagios Log Server, Nagios Network Analyzer. Mỗi phần mềm sẽ tối ưu cho một chức năng giám sát khác nhau, hãy tìm hiểu để biết nhiều kiến thức hơn.

Nếu sợ khó khăn cần người hổ trợ những lúc mất phương hướng thì hãy đăng kí ngay một khóa học về Linux tại TEL4VN.

Thông tin khóa học Linux: tại đây

Video hướng dẫn:


Thông tin khóa học Linux: tại đây

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *