TienHuynh

Tiến Nguyễn

Nguyễn Huỳnh Tiến

Đơn vị công tác : Cổ phần viễn thông FPT

Lĩnh vực nghiên cứu: VoIP mã nguồn mở và ứng dụng

Khóa học phụ trách: VoIP Admin, VoIP Advanced.