avatar

Huy Đỗ

Thạc sỹ Công nghệ thông tin

IT Director Anco Family Food JSC

Lĩnh vực nghiên cứu: Mã nguồn mở, các công nghệ / framework phát triển web.

Language / Framework / Stack: Javascript, ES6, NodeJS, MEAN, AngularJS, Angular

Khóa học phụ trách: VoIP Dev