Quy Dang

Quý Đặng

Thạc sỹ Kỹ thuật Viễn thông

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VHT

Lĩnh vực nghiên cứu:
– VoIP mã nguồn mở và ứng dụng: Asterisk, Freepbx, Elastix, Freeswitch, Fusionpbx, Kamailio, Opensips,…

Khóa học phụ trách: VoIP Admin, VoIP Advanced