IMG_20180706_060639

Nguyễn Minh Trường

Thạc sĩ chuyên ngành: Truyền dữ liệu và Mạng máy tính

Khoa CNTT, trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM

Lĩnh vực nghiên cứu: Linux, Lập trình PHP, Tích hợp hệ thống

Khóa học phụ trách: Linux, PHP