hinhvy

Vy Trần

1/ Kinh nghiệm làm việc:

DevOps Engineer tại NFQ Asia
System Engineer tại SNA Vietnam
2/ Chứng chỉ đã đạt được:

AWS Certified Solutions Architect – Associate

3/ Khóa học phụ trách: Ansible