hung vuong

Vương Nguyễn

– Công tác: System Administrator tại ILTS Vietnam (trực thuộc tập đoàn Berjaya Malaysia)
– Lĩnh lực nghiên cứu: Linux Open Source Solutions, Linux Automation, Linux High Availability
– Các khóa giảng dạy: Linux LPI