Canh

Cảnh Nguyễn

Thạc sỹ Nguyễn Phong Cảnh (SRE tại Amanotes) hơn 05 năm kinh nghiệm về DevOps (Docker , Jenkins, Puppet, AWS Cloud, ELK, K8s) triển khai và phân tích, giám sát, coding và tự động hóa hệ thống. Hiện thầy Cảnh đang phụ trách các khóa học: Docker, Jenkins  tại trung tâm.