Minh Tu

Tú Đoàn

DRE at Axon

  • Có kinh nghiệm làm việc với: Kubernetes, CICD, GitOps, SQL Databases, Terraform, Ansible.
  • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Python, Javascript, GoLang.
  • Chứng chỉ:
    • Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
    • Microsoft Certified: DevOps Engineer Expert.