Minh Nguyen

Minh Nguyễn

VNPT-IT

+ Quản trị Cơ sở dữ liệu: Oracle, MariaDB, MongoDB cho các chương trình nội bộ của Trung tâm VNPT-IT Khu vực 2
+ Quản trị database cho chương trình ĐHSXKD của Tập đoàn
+ Quản trị hạ tầng máy chủ, phát triển dịch vụ cho Data Center của Viễn thông TPHCM