Tri Tran

Trí Trần

Kỹ sư hệ thống

Làm việc tại công ty TNHH Premielink Việt Nam (Trực thuộc công ty Ebuynow).
Lĩnh vực nghiên cứu: Linux, Devops, Ansible, Jenkins CI/CD, ELK.
Khóa học phụ trách: Linux LPI, Ansible