Kien Le

Lê Hữu Kiên

Lê Hữu Kiên (System Admin) có hơn 5 năm làm về mảng vận hành và triển khai hệ thống tổng đài Voip mã nguồn mở Asterisk, Freepbx, Freeswitch và các hệ thống của doanh nghiệp. Nghiên cứu các giải pháp về open source trên nền tảng Unix, Linux, cơ sở dữ liệu (Mysql, Mongodb) và các giải pháp hệ thống private và public cloud.