06eac6b972738a2dd362

Lê Thanh Sơn

– Thạc sĩ Công nghệ thông tin
– Lĩnh vực nghiên cứu: Linux, Oracle, SQL, Windows Server, .NET
– Khóa học phụ trách: LPI 1, LPI 2, LPI 3, Quản trị web doanh nghiệp, CCNA