Hướng dẫn cài đặt tổng đài Freepbx 12 trên CentOS 6

Hướng dẫn cài đặt Freepbx 12 trên CentOS 6.5 #

Tắt selinux #

Trên terminal, thực hiện lệnh sau:

sed -i 's/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/' /etc/sysconfig/selinux

Restart lại server và kiểm tra trạng thái của selinux bằng lệnh “sestatus” và đây là kết quả:

SELinux status: disabled

Update server, lưu ý chỉ làm điều này trên các server mới. #

yum -y updateyum groupinstall coreyum groupinstall base

Cài đặt các gói phụ thuộc trước khi cài đặt Asterisk và Freepbx: #

yum install gcc gcc-c++ lynx bison mysql-devel mysql-server php php-mysql php-pear php-mbstring tftp-server httpd make ncurses-devel libtermcap-devel sendmail sendmail-cf caching-nameserver sox newt-devel libxml2-devel libtiff-devel audiofile-devel gtk2-devel subversion kernel-devel git subversion kernel-devel php-process crontabs cronie cronie-anacron wget vim php-xml uuid-devel libtool sqlite-devel

Trong quá trình cài đặt Freepbx cũng cần phải cài đúng phiên bản của PearDB

pear channel-update pear.php.netpear install db-1.7.14

Reboot lại server để chuẩn bị cho công tác cài đặt Freepbx #

reboot

Tạo user cho Asterisk: #

adduser asterisk -M -c "Asterisk User"

Cài đặt Asterisk trước khi cài đặt Freepbx #

Download các file source cần thiết khi cài đặt Asterisk #

cd /usr/srcwget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/dahdi-linux-complete/dahdi-linux-complete-current.tar.gzwget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/libpri/libpri-1.4-current.tar.gzwget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-13-current.tar.gz

Cài đặt Dadhi và Libpri trước khi cài đặt Asterisk #

cd /usr/srctar xvfz dahdi-linux-complete-current.tar.gztar xvfz libpri-1.4-current.tar.gzrm -f dahdi-linux-complete-current.tar.gz libpri-1.4-current.tar.gzcd dahdi-linux-complete-*make allmake installmake configcd /usr/src/libpri-1.4.*makemake install

Cài đặt Asterisk

Nếu cài đặt Asterisk và Freepbx trên server 64bit thì cần thêm option sau vào lệnh configure:

--libdir=/usr/lib64
cd /usr/srctar xvfz asterisk-13-current.tar.gzrm -f asterisk-13-current.tar.gzcd asterisk-*contrib/scripts/install_prereq install./configure --libdir=/usr/lib64contrib/scripts/get_mp3_source.shmake menuselect

Chọn thêm “format_mp3” trong mục menuselect này:

Sau đó chọn ‘Save & Exit’ và tiếp tục các lệnh sau để cài đặt Asterisk

makemake installmake configldconfig

Cài đặt thêm Asterisk sound files: #

mkdir -p /var/lib/asterisk/soundscd /var/lib/asterisk/soundswget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gztar xfz asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gzrm -f asterisk-extra-sounds-en-wav-current.tar.gz# Wideband Audio downloadwget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/sounds/asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gztar xfz asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gzrm -f asterisk-extra-sounds-en-g722-current.tar.gz

Cài đặt FreePBX #

Download và giải nén FreePBX. #

cd /usr/srcwget http://mirror.freepbx.org/freepbx-12.0.70.tgztar vxfz freepbx-12.0.70.tgz

Cài đặt Freepbx cần phải cấu hình đúng permission như sau: #

chown asterisk. /var/run/asteriskchown -R asterisk. /etc/asteriskchown -R asterisk. /var/{lib,log,spool}/asteriskchown -R asterisk. /usr/lib/asteriskchown -R asterisk. /usr/lib64/asteriskmkdir /var/www/htmlchown -R asterisk. /var/www/

Trong quá trình cài đặt Freepbx cũng cần phải thay đổi user/group và cấu hình của Httpd: #

sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php.inicp /etc/httpd/conf/httpd.conf /etc/httpd/conf/httpd.conf_origsed -i 's/^\(User\|Group\).*/\1 asterisk/' /etc/httpd/conf/httpd.confservice httpd restart

Tạo database để chuẩn bị cho bước cài đặt Freepbx #

cd /usr/src/freepbxexport ASTERISK_DB_PW=amp109mysqladmin -u root create asterisk mysqladmin -u root create asteriskcdrdb 

Cấu hình permission cho user Asterisk truy cập database: #

mysql -u root -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON asterisk.* TO asteriskuser@localhost IDENTIFIED BY '${ASTERISK_DB_PW}';"mysql -u root -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON asteriskcdrdb.* TO asteriskuser@localhost IDENTIFIED BY '${ASTERISK_DB_PW}';"mysql -u root -e "flush privileges;"

Khởi động Asterisk và cài đặt Freepbx #

cd /usr/src/freepbx./start_asterisk start./install_amp --installdb --username=asteriskuser --password=${ASTERISK_DB_PW}amportal chownamportal a ma installallamportal a reloadamportal a ma refreshsignaturesamportal chownFinally, one last mod and start FreePBX.
ln -s /var/lib/asterisk/moh /var/lib/asterisk/mohmp3amportal restart

Sau khi cài đặt Freepbx xong, bạn có thể truy cập bằng URL của chính server: #

http://ip-server/admin #

Powered by BetterDocs

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *